Dienstleistungen - 122016-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Sosnowiec: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2019/S 053-122016

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Telefon: +48 322960777
E-Mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS-Code: PL22B

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.um.sosnowiec.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.um.sosnowiec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.um.sosnowiec.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych, ul. I. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
ul. I. Mościckiego 14
Sosnowiec
41-200
Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Mysior
Telefon: +48 322960777
E-Mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS-Code: PL22B

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.um.sosnowiec.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://umsosnowiec.logintrade.net/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec.

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.1.26.2019.UM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi § 1 wzoru umowy wraz z Wykazem punktów objętych usługą konserwacji zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4. W załączniku nr 8 do SIWZ zawarte zostały tabele wyceny przedmiotu zamówienia składające się z tabeli „Usługi Konserwacyjnej”, tabeli „Usługi Naprawczej”, tabeli „Usługi Dekoracji”, tabeli „Oferta”. Tabele wyceny zostały przygotowane z uwzględnieniem przewidywanego terminu realizacji umowy od dnia 1.6.2019 r. do dnia 1.6.2021 r., celem porównania oferty. Natomiast faktyczne rozliczenie będzie wynikało z rzeczywistego okresu realizacji umowy w 2019 r., oraz w latach 2020 i 2021 zgodnego z Rozdziałem V ust. 3 SIWZ.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy pracę osób wykonujących prace polegające na konserwacji urządzeń, dozorowaniu obiektu, utrzymaniu obiektów w należytym stanie technicznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. Cena brutto (60 %)

2. doświadczenie Kierownika robót – waga 40 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785, ze zm.)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:— dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zam. wezwie Wyk., między innymi do złożenia następujących dok.:— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających zy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dok. – oświadczenie Wyk.; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok. potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Zał. nr 5 do SIWZ,

— wykazu osób, biorących udział w realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz inf. o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Zał. nr 6 do SIWZ,

— wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z inf. o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi i urządzeń stanowi Zał. nr 7 do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie usługę lub usługi o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto obejmującą/e łącznie minimum następujące czynności: przywrócenie oświetlenia po awarii, uszkodzeniu, dewastacji itp., ułożenie kabli elektroenergetycznych, montaż elementów oświetlenia ulicznego, montaż słupów oświetleniowych.

2.wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje:

2.1. jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; wskazana osoba będzie pełniła funkcje Kierownika robót, a jej doświadczenie będzie podlegało punktacji w ramach kryterium oceny ofert opisanego w rozdziale XIV ust. 7 SIWZ.

2.2. co najmniej 2 Zespoły Pogotowia Oświetlenia Ulic, z czego każdy z Zespołów dysponować będzie:

a) minimum 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym minimum do 1kV;

b) minimum 3 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym minimum do 1kV;

c) minimum 1 osobą uprawnioną do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych posiadającą ukończone szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwą instytucję.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w lit. a), b) i c) pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że osoba spełnia warunki opisane we wskazanych lit.

3. wykazał, że będą mu dostępne narzędzia i urządzenia techniczne:

a) 2 samochodowe podnośniki koszowe o wysokości roboczej minimum 16m;

b) 1 samochód dostawczy o ładowności do 3,5t;

c) 2 mini-koparki do prowadzenia robót ziemnych w terenach zielonych i w pasie drogowym;

d) 1 samochód pogotowania elektrycznego – oznakowany do prac na drodze;

e) 1 przyczepa do przewozu kabli;

f) 1 agregat prądotwórczy o minimalnej mocy 2,5kW;

g) 1 przyrząd do ustalania trasy kabli w gruncie będących pod napięciem do 1 kv i lokalizacji uszkodzeń;

h) urządzenie do sygnalizacji zajęcia pasa ruchu drogowego.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt. III.1.1) niniejszego ogłoszenia ppkt. 1- 7 odnośnie tego podmiotu.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Podstawa prawna: art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp - Zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni.

Podstawa faktyczna: Wstępne ogłoszenie informacyjne - zostało opublikowane pod numerem 2019/S011-021532 w dniu 16.1.2019 r.; - zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego; - zostało zamieszczone na profilu nabywcy w dniu 16.1.2019 r., czyli na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/

Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej zostały zawarte w Zał. nr 10 do SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 011-021532
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

UM w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, pok. 315 - III piętro

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje na Platformie do elektr. obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Tabelami wyceny przedmiotu zamówienia składającymi się z tabeli „Usługi Konserwacyjnej”, tabeli „Usługi Naprawczej”, tabeli „Usługi Dekoracji”, tabeli „Oferta” sporządzonymi zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

2. W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium:

2.1. „Doświadczenie Kierownika robót” do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełniającego warunek opisany w rozdziale VII pkt 4.2.1 zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8A do SIWZ.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

3.2. dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) i 4) SIWZ;

3.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

4. Oferta musi zostać sporządzona w jęz.polskim w formie elektronicznej.Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają swojego pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

5. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk. może złożyć wraz z ośw. dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wyk. związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Wyk. zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

8. Wyk. przed podpis. umowy zobowiązany jest do wniesienia ZNWU na kwotę stanowiącą 3 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

9. Termin realizacji zamówienia: od dnia pod. umowy przez okres 24 m-cy. Przewidywany termin real. umowy od dnia 1.6.2019 r. do dnia 1.6.2021 r. Rzeczywisty termin real. umowy jest uzależniony od czasu, w którym zostanie rozstrzygnięte postęp. o udziel. zamów. publ., zgodnie z terminem wskaz. w zdaniu pierwszym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych - Sekretariat Departamentu Odwoławczego
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019