Dienstleistungen - 122030-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Softwarepaket und Informationssysteme

2019/S 053-122030

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Záchranná zdravotná služba Bratislava
17336210
Antolská 11
Bratislava-mestská časť Petržalka
850 07
Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Tamara Bečárová
Telefon: +421 268206140
E-Mail: zachrana@emergency-ba.sk
Fax: +421 268206144
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://emergency-ba.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2190

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2190
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: § 7 ods. 1 písm. d)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informačný systém pre záchranárov a na vykazovanie dávok do zdravotných poisťovní

Referenznummer der Bekanntmachung: VO-03/2019/42
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom tejto zákazky je súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov), ktoré budú slúžiť verejnému obstarávateľovi na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, komplexnú evidenciu výjazdov záchrannej zdravotnej služby s možnosťou posielania výjazdov do ezdravia, manažment liekov a ŠZM a vykazovanie dávok do zdravotných poisťovní. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 310 101.75 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48810000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Sídlo verejného obstarávateľa: Antolská 11, 850 07 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto zákazky je súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov), ktoré budú slúžiť verejnému obstarávateľovi na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, komplexnú evidenciu výjazdov záchrannej zdravotnej služby s možnosťou posielania výjazdov do ezdravia, manažment liekov a ŠZM a vykazovanie dávok do zdravotných poisťovní. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 310 101.75 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžadované požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sa predkladajú výlučne v elektronickej podobe (bez využitia zaručeného elektronického podpisu), pokiaľ v tomto oznámení a v súťažných podkladoch nie je uvedené inak, a to prostredníctvom modernizovaného systému EVO.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO týkajúce sa osobného postavenia:

1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO.

1.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že uchádzač uvedie v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.

1.4.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

1.5.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zoznam všetkých známych subdodávateľov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovaným subdodávateľom, predmety týchto subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Predmetné údaje o týchto subdodávateľoch sa stanú súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom. Pravidlá zmeny subdodávateľov a povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľov sú v súlade s § 41 ods. 4 zákona upravené v návrhu zmluvy.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť: Osvedčenie o zhode vydané Národným centrom zdravotníckych informácií, potvrdzujúce, že informačný systém uchádzača pre záchranný modul v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý predkladá vo svojej ponuke, spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Sú uvedené v súťažných podkladoch

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/04/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/04/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Sídlo verejného obstarávateľa: Antolská 11, 850 07 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je v zmysle ustanovenia § 54 ods. 3 z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom modernizovaného systému EVO, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Postup pre záujemcu/uchádzača:

1. V prípade, ak je uchádzač používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2. V prípade, ak uchádzač, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.

https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

3. V prípade, ak je to potrebné uchádzač môže zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom elektronicky.

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

— predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky.Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetné služby tvoria 1 homogénny celok plnenia predmetu zákazky a takéto rozdelenie zákazky nie je možné ani účelné,

— ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný výslovne uviesť vo svojej ponuke,

— predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, viazaných na tento účel. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávatelia nebudú poskytovať,

— otváranie ponúk je v zmysle ustanovenia § 54 ods. 3 z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019