Diensten - 122033-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Diemen: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 053-122033

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Diemen
222586473
D.J. Den Hartoglaan 1
Diemen
1111 ZB
Nederland
Contactpersoon: Joanita Hoegen
Telefoon: +31 203144644
E-mail: aanbestedingen@forseti.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.diemen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3246f1337fd55adb255c46335be97917
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Via TenderNed
Ammsterdam
Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rechtspraak.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3246f1337fd55adb255c46335be97917
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Via TenderNed
Amsterdam
Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rechtspraak.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingenvervoer Diemen en Ouder-Amstel

Referentienummer: F01605
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de totale uitvoering voor het leerlingenvervoer voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Binnen

Deze opdracht is het mogelijk dat vanuit de gemeenten jeugdigen (in het kader van de Jeugdwet) vervoerd moeten worden naar zorginstellingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
60130000
60120000
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Binnen het leerlingenvervoer worden op dit moment circa 70 leerlingen vervoerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 Communicatie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 Duurzaamheid / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal 3 maal met 1 jaar. Zie Inschrijvingsleidraad.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na de reguliere looptijd van de opdracht kan worden verlengd.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen valse verklaringen,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen crimineel verleden,

— Betalingen belastingen en premies

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verzekeringen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referentie,

— Vergunning Wet Personenvervoer 2002,

— Cao-verklaring,

— TX-keurmerk of aantoonbaar vergelijkbaar

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:31

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 205412111
E-mail: info.rb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/amsterdam

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsdocumenten.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 205412111
E-mail: info.rb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/amsterdam

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019