Diensten - 122041-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren

2019/S 053-122041

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Anna Trzonek
Telefoon: +48 552325725
E-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wody.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://wodypolskie.bip.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu
ul. Junaków 3
Elbląg
82-300
Polen
Contactpersoon: Anna Trzonek
Telefoon: +48 552325725
E-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
NUTS-code: PL621

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu.

Referentienummer: GD.ZOZ.2.281.2.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90721800
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu.

Część zamówienia nr 1 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Elbląg;

Część zamówienia nr 2 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Elbląg i Pasłęk;

Część zamówienia nr 3 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Markusy i Rychliki;

Część zamówienia nr 4 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Gronowo Elbląskie;

Część zamówienia nr 5 - Okoszenie wałów ppow. na terenie powiatów Sztum i Malbork;

Część zamówienia nr 6 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Malborku;

Część zamówienia nr 7 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Braniewie;

Część zamówienia nr 8 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie I rozdział 1 pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Tomie II Wzór umowy i Tomie III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 1 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Elbląg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Elbląg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 1 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Elbląg. Zamówienie w szczególności obejmuje wykoszenie porostu ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem 77,4 km. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 1 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1. Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 1: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 2 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Elbląg i Pasłęk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Elbląg i Pasłęk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 2 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Elbląg i Pasłęk. Zamówienie w szczególności obejmuje wykoszenie porostu ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem 87,7 km. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 2 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1. Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 2:

7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 3 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Markusy i Rychliki

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Markusy i Rychliki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 3 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Markusy i Rychliki. Zamówienie w szczególności obejmuje wykoszenie porostu ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem 110,1 km. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 3 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1. Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 3:

7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 zł).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 4 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Gronowo Elbląskie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Gronowo Elbląskie i Elbląg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 4 - Okoszenie wałów ppow. na terenie gminy Gronowo Elbląskie. Zamówienie w szczególności obejmuje wykoszenie porostu ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem 53,3 km. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 4 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1.Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 4:

3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 zł).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 5 - Okoszenie wałów ppow. na terenie powiatów Sztum i Malbork

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat sztumski i malborski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 5 - Okoszenie wałów ppow. na terenie powiatów Sztum i Malbork. Zamówienie w szczególności obejmuje wykoszenie porostu ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem 79,0 km. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 5 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i Tomie III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1. Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 5:

5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 6 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Malborku

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat nowodworski i malborski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 6 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Malborku. Zamówienie w szczególności obejmuje koszenie porostów ze skarp i korony wałów oraz dróg przywałowych z rozdrobnieniem 56,7 km (I koszenie), 49,7 km (II koszenie). Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 6 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1. Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 6:

10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 7 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Braniewie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Braniewo, Frombork i Tolkmicko

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 7 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Braniewie. Zamówienie w szczególności obejmuje wykoszenie porostu ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem 45,0 km. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 7 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1. Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 7:

2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część zamówienia nr 8 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat nowodworski i malborski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część zamówienia nr 8 - Okoszenie wałów ppow. na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim. Zamówienie w szczególności obejmuje wykoszenie porostu ze skarp i korony wałów z rozdrobnieniem 39,9 km. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 8 opisany został w TOMIE II Wzór umowy i TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1. Rozdziału 1, Tom I SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Część zamówienia nr 8:

3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 zł).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę (umowę) polegającą na koszeniu wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych posiadających skarpy wykonane w formie nasypów o wartości nie mniejszej niż:

Część zamówienia nr 1: 40 000 PLN (brutto);

Część zamówienia nr 2: 40 000 PLN (brutto);

Część zamówienia nr 3: 40 000 PLN (brutto);

Część zamówienia nr 4: 20 000 PLN (brutto);

Część zamówienia nr 5: 30 000 PLN (brutto);

Część zamówienia nr 6: 60 000 PLN (brutto);

Część zamówienia nr 7: 20 000 PLN (brutto);

Część zamówienia nr 8: 20 000 PLN (brutto).

Uwaga:

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu.

W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden uczestnik konsorcjum wykaże się wymaganym doświadczeniem.

Eventuele minimumeisen:

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia (zdolności technicznej lub zawodowej):

a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej jednej usługi (umowy) polegającej na koszeniu wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych posiadających skarpy wykonane w formie nasypów o wartości nie mniejszej niż:

Część zamówienia nr 1: 40 000 PLN (brutto),

Część zamówienia nr 2: 40 000 PLN (brutto),

Część zamówienia nr 3: 40 000 PLN (brutto),

Część zamówienia nr 4: 20 000 PLN (brutto),

Część zamówienia nr 5: 30 000 PLN (brutto),

Część zamówienia nr 6: 60 000 PLN (brutto),

Część zamówienia nr 7: 20 000 PLN (brutto),

Część zamówienia nr 8: 20 000 PLN (brutto),

Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

1. Wzór wykazu usług stanowi Formularz 3.4. znajdujący się w Tomie I, rozdział 3 SIWZ.

2. Przedmiot wykazywanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3) ogłoszenia odpowiednio dla części zamówienia.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy znajduje się w Tomie I, Rozdział 1, pkt 10. SIWZ, zaś informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) znajduje się w Tomie I, Rozdział 1 pkt 11. SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wzory umów dla części zamówienia od nr 1 do 8 stanowi Tom II SIWZ.

2. Przewidywane zmiany postanowień umowy zawarte są w § 14 wzoru umowy;

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Zarząd Zlewni w Elblągu przy ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg (pokój nr 46), POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dot. sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów. Wykonawca składa wraz z ofertą dla tych

Podmiotów zobowiązanie, o którym mowa w Tomie I, rozdział 1, pkt 14.6. 2) SIWZ.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

9. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, dokumenty o których mowa powyżej pkt 8 lit. a)-d) należy złożyć w odniesieniu także do tych podmiotów.

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej pkt 8 lit. a)-d) dla każdego z nich.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady zawarte w Tomie I Rozdział 1 pkt 9.9.-9.12 SIWZ.

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPU oraz poczty elektronicznej (Szczegóły w SIWZ w Tomie I).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie wnoszone w postaci elektronicznej przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest Izba. Skrzynka udostępniona jest pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019