Dienstleistungen - 122043-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Entwicklung von Unterrichtssoftware

2019/S 053-122043

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
S.C. Profi Rom Food S.R.L.
RO 11607939
Str. Sever Bocu nr. 31
Timișoara
300242
Rumänien
Kontaktstelle(n): Daniel Cîrstea
Telefon: +40 721423066
E-Mail: nicoleta.gradinaru@profi.ro
NUTS-Code: RO424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.profi.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Comerț
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Comerț

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii dezvoltare și implementare soft suport pentru activitatea de formare profesională „E-Learning"

Referenznummer der Bekanntmachung: 11607939/10/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212190
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prestarea serviciilor se va realiza prin crearea si implementarea unui soft suport pentru activitatea de formare profesionala, in conformitate cu specificatiile tehnice mentionate in cuprinsul caietului de sarcini, precum si prin asigurarea asistentei tehnice (suportului necesar) pe intreaga perioada a proiectului de finantare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 356 030.55 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

S.C. Profi Rom Food S.R.L., Municipiul Timișoara, Str. Sever Bocu nr. 31, județul Timiș, Tel. +40 372568911.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii dezvoltare si implementare soft suport pentru activitatea de formare profesionala in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817, cod CPV: 72212190-7 — Servicii de dezvoltare de software educațional (Rev.2), conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare. / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Experienta personalului desemnat in executarea contractului. / Gewichtung: 35
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica", Cod SMIS 2014+:114817

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

S.C. Profi Rom Food S.R.L. va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se află în una din situaţiile prevăzute în cuprinsul articolelor 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată.

Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociațiilor/subcontractanților/terților susținători, după caz.

Modalitatea de îndeplinire: sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător, după caz), va prezenta, odată cu oferta DUAE, completat cu informațiile aferente situației lor, urmand ca celalalte documente solicitate (declarațiile pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile articolului 59, 60, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată și a celei privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile articolului 164 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice actualizată etc.) sa fie prezentate de catre ofertantul declarat castigator.

Pe lângă aceste documente, vor fi prezentate, dacă este cazul, angajamentul ferm al terțului susținător însoțit de documente din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative sunt:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitării;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului competent și/sau actul constitutiv al acestuia;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la articolul 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;

4) După caz ofertantii străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de către autoritățile competente din țară în care aceștia sunt rezidenți prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plata a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din tara de rezidență;

5) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba română/limba în care au fost emise însoțite de traducerea în limba română, după caz.

Justificarea cerintei.

Autoritatea contractanta are obligația de a respecta legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, în vigoare, ceea ce impune verificarea fiecărui operator economic din punct de vedere al neîncadrării în oricare din motivele de excludere precizate în cuprinsul articolelor 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prevederile articolului 193 alin. (1) din [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Terț/terții.

Subcontractare/asociere.

Experienta similară. Ofertanții vor prezenta, la nivelul DUAE, o listă a serviciilor similare la nivelul unuia sau mai multor contracte prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 (trei) ani, perioadă raportată la data limită de primire a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor publici și/sau privați. Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare, care este calculată prin aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor. Se va avea în vedere cursul BNR de la data încheierii contractului/contractelor. Operatorul economic (lider, asociat, terţ susţinător) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, respectiv numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, datele sale de contact, precum și data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fără TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor tert/terti, în condițiile dispozițiilor legale aplicabile, în vigoare, atunci aceasta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul ca acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligatia sa prezinte: (i) Documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta/aceștia va/vor dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a acestuia,

(ii) Dovada ca ofertantul va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor articolelor 164, 165, 167 și articolui 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată. Autoritatea contractanta verifica daca terțul/terții care asigura susținerea, în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind aceasta si nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la articolele 59 și 60 respectiv 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată. Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica și/sau profesională sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevazute la articolele menționate mai sus, Autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiasca terțul/terții susținător/susținători, făra ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal. Documentele justificative care probează cele asumate în angajament vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului aflat pe primul loc în clasament după aplicarea criteriului de atribuire. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile articolului 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice actualizată, care va fi insoțit de documentele menționate mai sus. Justificarea cerinței: autoritatea contractantă dorește să cunoască de la început capacitatea ofertanţilor si modalitatea/posibilitatea acestora de a îndeplini contractul, cu respectarea cerintelor impuse si a tuturor clauzelor contractuale.

Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractanții, cu precizarea exactă a părților din contract care urmeaza a fi îndeplinite de către aceștia și exprimarea valorică a acestor părți. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câstigatoare are obligația de a prezenta contractul încheiat cu subcontractanții nominalizați în ofertă, înaintea semnarii contractului. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă fara acceptul autoritații contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale. În caz de asociere, operatorul economic va prezenta autorității contractante angajamentul cu toți asociații prin care își asumă răspunderea colectivă si solidară pentru îndeplinirea contractului. Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la articolele 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului, o singură dată, să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Operatorul economic va depune, odată cu DUAE, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz.

Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prevederile articolului 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: denumirea si descrierea serviciilor, numarul si data contractului, valoarea indeplinita, datele și beneficiarii publici și/sau privați. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (de tipul certificate de predare primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare; orice alte documente relevante care să dovedească îndeplinirea cerinței solicitate etc.) vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc în clasament după aplicarea criteriului de atribuire. În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care în formularul DUAE completat de către ofertant se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta odată cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională, proporțional cu cota de implicare în executarea contractului, la care se va atașa acordul de asociere. În cazul în care ofertantul beneficiaza de susținerea unuia sau mai multor terți susținători, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerinței, caz în care în formularul DUAE completat de către ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de către acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare. Se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Operatorul economic (lider, asociat) va completa cerința corespunzatoare în formularul DUAE secțiunea „General Documente din documentatia de atribuire". Se va prezenta orice documente emise în condițiile articolului 200 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, aflate în termen de valabilitate la momentul depunerii acestora. În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de către toți membrii asocierii, pentru partea din contract pe care o realizează. Justificarea cerinței: autoritatea contractanta a impus aceasta cerință pentru a se asigura ca operatorii economici au experiența necesară în vederea prestării serviciilor care fac obiectul contractului, la un standard de calitate corespunzător.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/04/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/04/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019