Diensten - 122045-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Borgetto: Diensten voor ophalen van vuilnis

2019/S 053-122045

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comune di Borgetto
Piazza v.e. Orlando 4
Borgetto
90042
Italië
Contactpersoon: Randazzo Saverio
Telefoon: +39 0918981093
E-mail: areaquarta@comune.borgetto.pa.it
NUTS-code: ITG1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.comune.borgetto.pa.it/SITO/

Adres van het kopersprofiel: http://www.comune.borgetto.pa.it/SITO/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id4338-dettagli
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
C.U.C. Partinico-Borgetto
Viale della Reagione 27
Partinico
90047
Italië
Contactpersoon: Anna Maria Rizzo
Telefoon: +39 0918914262
E-mail: ufficiogarellpp@comune.partinico.pa.it
NUTS-code: ITG1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.comune.partinico.pa.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.comune.partinico.pa.it/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id4338-dettagli
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, nel territorio del Comune di Borgetto, per 6 mesi

Referentienummer: 245
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, per 6 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6.

CIG 781118274C

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 366 527.36 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borgetto.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, per sei mesi. (Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Codice identificativo gara (CIG): 781118274C.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L’appalto avrà la durata di mesi 6 dalla data dell’affidamento, prorogabile per ulteriori mesi 6. Il contratto sarà automaticamente risolto prima della sua scadenza naturale, nel caso in cui la SRR Palermo Area Metropolitana dovesse aggiudicare ed affidare il servizio di RSU del Comune di Borgetto durante il periodo di vigenza del contratto.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Partinico.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo
Via Butera 6
Palermo
90133
Italië
Telefoon: +39 0917431111
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Internetadres: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Comune di Borgetto
Piazza v.e. Orlando 4
Borgetto
90042
Italië
Telefoon: +39 0918981093
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019