Diensten - 122047-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zamudio: Surveillancediensten

2019/S 053-122047

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
A48177752
Ibaizabal Bidea, 101; 48170
Zamudio (Bizkaia)
Spanje
Telefoon: +34 944039500
E-mail: licitaciones.bizkaia@parke.eus
NUTS-code: ES213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parke.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso18692/es_doc/es_arch_expjaso18692.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedad Anónima Pública
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratos para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia de la red de parques

Referentienummer: PCTB2019001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79714000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratos para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia de la red de parques.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 197 671.39 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque Tecnológico/Teknologi Elkartegia, S. A.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79714000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratos de servicios de seguridad y vigilancia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Aplicación fórmulas / Weging: 49
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 627 086.24 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa/Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S. A.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79714000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratos de servicios de seguridad y vigilancia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Aplicación fórmulas / Weging: 49
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 060 732.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque Tecnológico de Álava/Arabako Teknologi Elkartegia, S. A. y Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Parque Tecnológico de Álava

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79714000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratos de servicios de seguridad y vigilancia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Aplicación fórmulas / Weging: 49
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 509 852.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/04/2019
Plaatselijke tijd: 9:00
Plaats:

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea. Ibaizabal Bidea, 101, 48170 Zamudio.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Personas de la Mesa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Vitoria-Gasteiz
Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019