Diensten - 122048-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Reggio Calabria: Onderhoud van bussen

2019/S 053-122048

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda trasporti per l’area metropolitana – ATAM S.p.A.
Via Foro Boario s.n.c.
Reggio Calabria (RC)
89129
Italië
Telefoon: +39 0965620121
E-mail: segreteria.tecnico@atam-rc.it
NUTS-code: ITF65

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.atam-rc.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Azienda trasporti per l’area metropolitana – ATAM S.p.A.
Reggio Calabria
Italië
E-mail: segreteria.tecnico@atam-rc.it
NUTS-code: ITF65

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Società per azioni a totale partecipazione pubblica
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Trasporto pubblico locale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione full service per i mezzi a gasolio, TPL, turismo, trasporto scolastico e di servizio appartenenti al parco aziendale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50113200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di manutenzione full service di mezzi a gasolio adibiti a trasporto pubblico urbano, extraurbano, per il turismo, per il trasporto scolastico e di servizio, suddivisi in 2 lotti.

Lotto A (CIG 7822845FE6) e Lotto B: (CIG 7822849337).

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica.

La partecipazione sarà resa possibile attraverso la registrazione alla piattaforma telematica all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 232 180.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto A n. 54 mezzi marca Iveco

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50113200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF65
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto A n. 54 mezzi marca Iveco.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 065 865.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto B n. 45 mezzi plurimarca

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50113200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF65
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto B n. 45 mezzi plurimarca.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 166 315.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Presso la sede dell’ATAM S.p.A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14.5.2019.

Documenti a pagamento: no.

Il responsabile di procedimento: ing. Antonino Russo.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Foro di Reggio Calabria
Reggio Calabria
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019