Diensten - 122059-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Newport: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 053-122059

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Isle of Wight Council
County Hall, High Street
Newport
PO30 1UD
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Lucy Chandler
Telefoon: +44 1983821000
E-mail: lucy.chandler@iow.gov.uk
NUTS-code: UKJ34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iwight.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.iwight.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Opportunities/Index
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Opportunities/Index
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Combined Heat and Power (CHP) Unit for Medina Leisure Centre

Referentienummer: DN397799
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Isle of Wight Council (“the Authority”) invites tenders from suitably qualified suppliers (“Potential Suppliers”) for the provision of a new Combined Heat and Power (CHP) unit for Medina Leisure Centre.

This procurement follows the Open Procedure under the Public Contract Regulations 2015.

The contract will be for the decommissioning of the existing CHP unit, and the supply and installation of a new CHP unit including ongoing maintenance contract for a period of up to 10 years.

The term of the contract shall be 1.6.2019 until 1.8.2019 for the decommissioning and supply and installation element; with a 10 year maintenance agreement up to 1.8.2029. Hence please note the type of contract is actually both Works and Services (II.1.3).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 210 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Newport, Isle of Wight.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract will be for the decommissioning of the existing CHP unit, and the supply and installation of a new CHP unit including ongoing maintenance contract for a period of up to 10 years.

The term of the contract shall be 1.6.2019 until 1.8.2019 for the decommissioning and supply and installation element; with a 10 year maintenance agreement up to 1.8.2029.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical merit / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Staff and resources / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Management of communication / Weging: 5
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2019
Einde: 01/08/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Freedom of Information Act (FOI) 2000 which came into force on 1.1.2005 applies to the Council. If any tenderer considers that any information supplied is commercially sensitive/confidential, this should be highlighted and reasons given. A schedule will be provided within the invitation to tender documents where tenderers can record and submit this information to the Council. In such cases the relevant material will, in response to FOI requests, be examined in light of exemptions provided for in this Act. The contract shall be made in English and according to English Law and subject to the jurisdiction of the English Courts. To download the tender documents, interested parties must register their company on the ProContract portal. This contract opportunity can be searched by using reference number DN397799.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
The Strand
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019