Dodávky - 122090-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

09/04/2016    S70    Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Pneumatiky pro automobily

2016/S 070-122090

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha 7
PSČ: 170 34
Stát: Česko
Kontaktní osoba: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
K rukám: Pavla Bajcarová
E-mail: pavla.bajcarova@mvcr.cz
Tel.: +420 974816722
Fax: +420 974816849

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: https://www.mvcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronický přístup k informacím: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Rámcová smlouva na dodávky pneumatik pro roky 2017–2018.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě

Kód NUTS CZ0

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 24

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 169 000 000 CZK
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pneumatik pro služební vozidla resortu ministerstva vnitra pro roky 2017–2018.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

34351100

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 169 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ano
uveďte popis těchto opcí: Pro rok 2019, v případě dřívějšího vyčerpání finančního limitu stanoveného pro roky 2017 a 2018 pro období po vyčerpání tohoto limitu, si centrální zadavatel vyhrazuje využít opčního práva dle § 99 zákona do výše 39 000 000 CZK bez DPH.
uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 24 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Obchodní a platební podmínky k realizaci veřejné zakázky včetně ostatních skutečností, odpovědnosti za provedená plnění atd. jsou vymezeny v zadávací dokumentaci. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Blíže viz. zadávací dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 v souvislosti s § 52 a § 57 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů / § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona/;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. f) zákona/;
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce /§ 53 odst. 1 písm. h) zákona/;
d) čestného prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) zákona/.
Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit tuto veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Blíže viz. zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
V souladu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč předloží seznam 2 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (2013, 2014, 2015) s uvedením jejich rozsahu (finanční objem) a doby plnění, jejichž přílohou musí být:
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo toto zboží dodáno veřejnému zadavateli;
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Centrální zadavatel žádá, aby doklady, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady, obsahovaly:
a) název dokladu;
b) označení dodávek poskytnutých dodavatelem;
c) označení osoby, která doklad vyhotovila;
d) datum vyhotovení dokladu.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Za významnou dodávku centrální zadavatel považuje takovou dodávku, jejímž předmětem je dodávka pneumatik, kdy finanční objem byl minimálně 15 000 000 CZK bez DPH za 2 po sobě jdoucí roky.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ano
uveďte další informace o elektronické dražbě: Viz Zadávací dokumentace.
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
MV-8112/VZ-2016
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
31.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
slovenština. čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
do: 31.12.2016
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31.5.2016 - 10:00
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
5.4.2016