Diensten - 122108-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 053-122108

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Network Homes
Olympic Office Centre, 8 Fulton Road
London
HA9 0NU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2087824312
E-mail: tenders@networkhomes.org.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.networkhomes.org.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Architectural-and-related-services./STF5YSQ4K5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Architects Framework

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Network Homes wants to establish a Framework Agreement for Architects capable of providing architectural services and advice.

It will be in 2 lots, one for under 30 homes and one for over 20 homes. Architectural firms can only apply for one lot.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: 30 Homes and Under

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
NUTS-code: UKH2
Voornaamste plaats van uitvoering:

LONDON, Bedfordshire and Hertfordshire

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Network Homes wishes to establish a Framework Agreement for Architects capable of providing architectural services and advice.

As the framework is accessible by other housing organisations, the place of performance may be wider than set out here.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 7
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Set out in SQ documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: 20 Units and Over

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
NUTS-code: UKH2
Voornaamste plaats van uitvoering:

LONDON, Bedfordshire and Hertfordshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Network Homes wishes to establish a Framework Agreement for Architects capable of providing architectural services and advice.

Applicants can only apply for one lot.

Because the framework will be accessible to other social housing organisations, the places of performance may vary from those listed.

NB: Price is not the only award criterion and all criteria are stated in the procurement documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 13
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As set out in the SQ documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/6C62H48FZ6

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in the SQ Documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/05/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Network Homes is one of England’s leading housing associations with over 40 years experience of developing and managing affordable homes to rent and buy. We believe that having a good home makes everything possible.

We own and manage over 20 000 homes across London and the South East, and work on the principle that we can and must do everything possible to meet the housing crisis. We aim to build around 1 000 homes a year across all tenures and we are working to achieve overall customer satisfaction of 90 %.

Network Homes prides itself on being a strong developer with an excellent reputation – we are one of just 7 housing associations in the country with “trusted partner” status from the Government’s Homes and Communities Agency.

We are a valued partner of public and private sector alike – from local authorities to top flight developers – and our passion for innovative design is reflected in the leading architects we commission.

Working with high calibre firms means we can not only create inspiring places to live, but exceed our customers’ expectations too. Our expertise in regeneration is in high demand and we are currently leading on 4 major projects involving over 2 000 homes. We have won 12 major development and customer service awards in the last 2 years.

We build, sell, rent and manage quality homes in thriving communities — we give people the key to all the possibilities that come with a good home.

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

Other Social Housing Providers in the UK (both those that are in existence now and those that may come into existence during the term of the Framework Agreement) may also be entitled to call-off contracts under the Framework Agreement. “Social Housing Provider” for this purpose means any provider of social housing and includes registered providers (as listed on the Gov.UK Website: https://www.gov.uk/government/publications/current-registered-providers-of-social-housing), and may include local authorities and ALMO's. Applicants should note that, under the Framework Agreement, no organisation that is entitled to call-off shall be under any obligation to do so neither does the social housing provider in question have the automatic right to do so without direct permission from Network Homes Ltd.

Where other “Social Housing Providers” call-off contracts under this Framework Agreement, the value of the framework stipulated in II.2.6) may increase over its 4 year duration.

The estimated value of the framework is 4 000 000 GBP across both lots.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Architectural-and-related-services./STF5YSQ4K5

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/STF5YSQ4K5

GO Reference: GO-2019312-PRO-14347412

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Network Homes
Olympic Office Centre, 8 Fulton Road
Wembley
HA9 0NU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2087824397
E-mail: procurement@networkhomes.org.uk

Internetadres: www.networkhomes.org.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Network Homes
Olympic Office Centre, 8 Fulton Road
Wembley
HA9 0NU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2087824397
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Contracting Authority will observe a minimum 10 calendar day standstill period from the day of communication to the tenderers of the authority's intended award decision.

There is no right of appeal to the Contracting Authority and instead the UK Public Contracts Regulations 2015 provide for an aggrieved party to apply to the High Court of England and Wales concerning any alleged breach unless an extension is agreed by the Courts.

Full information regarding appeals can be obtained from the body responsible for the appeal procedure as stated in VI.4.1

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
The High Court
Royal Courts of Justice, The Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2087824397
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019