Diensten - 122132-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

2019/S 053-122132

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SETE — la Tour Eiffel
48262252900030
1 quai de Grenelle
Paris
75015
Frankrijk
Contactpersoon: M. Grégoire Augé
Telefoon: +33 144112346
E-mail: marches@toureiffel.paris
Fax: +33 144112431
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sete.toureiffel.paris/fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_TqgVJtWM_g
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_TqgVJtWM_g
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Loisirs, culture et religion
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conception et réalisation de l'exposition, scénographie, contenus et fournitures des éléments matériels associés à la Tour Eiffel à Paris à l'occasion des 130 ans de la Tour Eiffel

Referentienummer: M16 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79956000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la conception et la réalisation de l'exposition, scénographie, contenus et fournitures des éléments matériels associés, qui se tiendra pendant 2 mois (dates indicatives du 20 septembre au 20.11.2019) à la Tour Eiffel à Paris à l'occasion des 130 ans de la Tour Eiffel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79956000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

75007 Paris.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la conception et la réalisation de l'exposition, scénographie, contenus et fournitures des éléments matériels associés, qui se tiendra pendant 2 mois (dates indicatives du 20 septembre au 20.11.2019) à la Tour Eiffel à Paris à l'occasion des 130 ans de la Tour Eiffel.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cf. RC.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Le marché est conclu pour la durée de l'exposition à compter de sa notification. À titre indicatif, le marché est valable jusqu'au

31.12.2019.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

La procédure de mise en concurrence retenue est la procédure adaptée résultant des dispositions de l'article 28 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Les services relevant du CPV concerné sont spécifiques. Ces prestations sont listées dans l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance
Parvis du tribunal de Paris
Paris Cedex 17
75859
Frankrijk

Internetadres: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/acces-etcoordonnees

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal de grande instance
Parvis du tribunal de Paris
Paris Cedex 17
75859
Frankrijk

Internetadres: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/acces-etcoordonnees

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019