Diensten - 122152-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Mönchengladbach: Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

2019/S 053-122152

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Aachener Straße 2
Mönchengladbach
41061
Duitsland
E-mail: zentrale-dienste@moenchengladbach.de
NUTS-code: DEA15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.moenchengladbach.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y3YD/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y3YD
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verkauf städtischer Grundstücke zur Errichtung von Kindertagesstätten

Referentienummer: 10-2019-004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verkauf städtischer Grundstücke zur Bebauung mit Kindertageseinrichtungen und Betrieb durch einen Träger.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gatherskamp

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Aachener Straße 2

41061 Mönchengladbach

Gatherskamp

Mönchengladbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkauf eines städtischen Grundstückes zur Bebauung mit einer Kindertageseinrichtung und Betrieb durch einen Träger.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Gemäß Beschreibung Vergabeunterlagen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Bebauung nur mit Kindertageseinrichtung.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mittlerer Ring

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Aachener Straße 2

41061 Mönchengladbach

Mittlerer Ring

Mönchengladbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkauf eines städtischen Grundstückes zur Bebauung mit einer Kindertageseinrichtung und Betrieb durch einen Träger.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Gemäß Leistungsbeschreibung Vergabeunterlagen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kindertagesstätte und Wohnbebauung möglich.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tomper Feld

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Aachener Straße 2

41061 Mönchengladbach

Gemäß Beschreibung Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkauf eines städtischen Grundstückes zur Bebauung mit einer Kindertageseinrichtung und Betrieb durch einen Träger.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Gemäß Beschreibung Vergabeunterlagen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kindertagesstätte und Wohnbebauung ist möglich.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Weetschewell

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Aachener Straße 2

41061 Mönchengladbach

Gemäß Beschreibung Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkauf eines städtischen Grundstückes zur Bebauung mit einer Kindertageseinrichtung und Betrieb durch einen Träger.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Gemäß Beschreibung Vergabeunterlagen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kindertagesstätte und Wohnbebauung möglich.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ritterstraße

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Aachener Straße 2

41061 Mönchengladbach

Gemäß Beschreibung Vergabeunterlagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkauf eines städtischen Grundstückes zur Bebauung mit einer Kindertageseinrichtung und Betrieb durch einen Träger.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Gemäß Beschreibung Vergabeunterlagen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kindertagesstätte und Wohnbebauung möglich.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPTYD0Y3YD

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 25
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 21147-3055
Fax: +49 21147-2891

Internetadres: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/bek_internet/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 25
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 21147-3055
Fax: +49 21147-2891

Internetadres: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/bek_internet/vergabekammer/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 Kalendertage Rügefrist nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

15 Kalendertage Einreichungsfrist für den Antrag auf Nachprüfung nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 25
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 21147-3055
Fax: +49 21147-2891

Internetadres: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/bek_internet/vergabekammer/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019