Diensten - 122159-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Eisenberg: Reiniging van gebouwen

2019/S 053-122159

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Im Schloß
Eisenberg
07607
Duitsland
Telefoon: +49 3669170176
E-mail: beschaffung@lrashk.thueringen.de
Fax: +49 3669170754
NUTS-code: DEG0J

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.saaleholzlandkreis.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=158879
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.vergabe-suche.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigung der Dienstgebäude des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis an den Standorten Eisenberg und Stadtroda

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Durchführung der regelmäßigen Unterhaltsreinigung sowie der Glasreinigung in den Dienstgebäuden des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 530 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Durchführung der regelmäßigen Unterhaltsreinigung und Innenglasreinigung in den Dienstgebäuden des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis an den Standorten Eisenberg udn Stadtroda

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0J
Voornaamste plaats van uitvoering:

Saale-Holzland-Kreis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Durchführung der regelmäßigen Unterhaltsreinigung,

— Durchführung der Innenglasreinigung,

— Durchführung der Grundreinigung (nach Bedarf).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresreinigungszeit / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualitätssicherungskonzept / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 505 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optionale Verlängerung um weitere zwei Jahre möglich

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Durchführung der regelmäßigen Glasreinigung an den Dienstgebäuden des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis an den Standorten Eisenberg und Stadtroda

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0J
Voornaamste plaats van uitvoering:

Saale-Holzland-Kreis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Durchführung der regelmäßigen Glasreinigung an den Dienstgebäuden des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optionale Verlängerung um weitere zwei Jahre

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Eisenberg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorgé-Semprún-Platz 4
Weimar
99423
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019