Diensten - 122201-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Koszalin: Coördinatie van bouwwerkzaamheden

2019/S 053-122201

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
75-122
Polen
Telefoon: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS-code: PL426

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zzdw.koszalin.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zarządzanie Projektem pt.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo

Referentienummer: ZZDW.6/391/33/8-1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71540000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Zarządzania Projektem pt.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 163 742.16 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Droga wojewódzka nr 115 m. Tanowo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Usługa obejmuje:

1) zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu;

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawartą umową na roboty budowlane;

3) działania mające na celu terminowe wykonanie robót budowlanych;

4) dokumentowanie postępu robót;

5) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych uzgodnionych z Kierownikiem Projektu.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) Roboty nawierzchniowe:

a) frezowanie nawierzchni,

b) wykonanie poszerzeń istniejących nawierzchni,

c) wyrównanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną,

d) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA,

e) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na rondzie oraz przy dojeździe do ronda,

f) budowę ciągu pieszego,

g) budowę ciągu pieszo-rowerowego,

2) Prace przygotowawcze oraz wykończeniowe:

a) budowę wysepek kanalizacyjnych,

b) budowę progów zwalniających,

c) budowę i przebudowę zjazdów z kostki betonowej,

d) budowę zatok autobusowych,

e) budowę peronów na przystankach autobusowych,

f) budowę parkingów,

g) budowę zjazdów bitumicznych,

h) rozbiórkę nawierzchni pod budowę ronda,

i) renowację rowu drogowego,

j) oczyszczenie przepustu,

k) budowę kanalizacji deszczowej,

l) likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,

m) budowę oświetlenia ronda,

n) wycinkę drzew i krzewów,

o) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia” i „§ 9 Zobowiązania Wykonawcy Zarządzającego Projektem” wzoru umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług:

Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty 54 580,72 PLN netto.

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu polegających na powtórzeniu podobnych usług oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia polegających na:

a) zarządzaniu i koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu tj. pełnieniu nadzoru inwestorskiego i kontroli nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawartą umową na roboty budowlane;

b) działaniach mających na celu terminowe wykonanie robót budowlanych;

c) dokumentowaniu postępu robót;

d) wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych uzgodnionych z Kierownikiem Projektu.

3) Wynagrodzenie brutto zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych liczone będzie następująco:

R x W u

...................... = Wynagrodzenie brutto Wykonawcy

W k

R – wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy

W u – wartość wynagrodzenia brutto zamówienia udzielonego wykonawcy robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, których nadzór dotyczy

W k – wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy robót budowlanych wynikająca z umowy podstawowej.

4) Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji.

5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będących w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Inżyniera Projektu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 109 161.44 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 20/05/2019
Einde: 29/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia -Pomorze Przednie/Brandemburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy-Pzp)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej; warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

Wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem (zadaniem) drogowym, o wartości każdej z robót min. 3 000 000 PLN (brutto), przy czym usługa została wykonana, projekt (zadanie) – roboty zostały zakończone.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu, wykonaniem usług określonych powyżej winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych Wykonawca będzie polegał.

Uwaga:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl//zzdw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zzdw (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w sekcji II.1.1)

II. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III. Wykonawca, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

III. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 ppkt 2 i art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Pzp.

IV. Wykonawca wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Oświadczenie JEDZ należy złożyć jako część oferty, za pośrednictwem Platformy w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

V. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców krajowych jak i oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców zagranicznych wskazane są w Dziale VIII Rozdziału A SIWZ.

VI. Dokumenty niżej wymienione, składające się na ofertę Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) oryginał formularza „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ);

2) oryginał oświadczenia JEDZ (załącznik nr 2 do SIWZ);

3) dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna).

4) oryginał zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

VII. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VIII. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w Dziale XXII SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019