Diensten - 122211-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Móstoles: Reprografiediensten

2019/S 053-122211

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos
Q2803011B
C/ Tulipán, s/n
Móstoles
28933
Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos
Telefoon: +34 916647423
E-mail: andres.arce@urjc.es
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.urjc.es/perfil-del-contratante

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YPOW2dJyKwc%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NPuHBnn%2BxT2XQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YPOW2dJyKwc%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio integral de fotocopiado, impresión y escaneado en la Universidad Rey Juan Carlos

Referentienummer: 2019006SERA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio integral de fotocopiado, impresión y escaneado en la Universidad Rey Juan Carlos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 372 048.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conforme a los establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio integral de fotocopiado, impresión y escaneado en la Universidad Rey Juan Carlos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan detallado de organización de los centros de reprografía / Weging: 10.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan detallado de organización y gestión del servicio de máquinas en régimen de autoservicio / Weging: 5.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestaciones del equipamiento ofertado / Weging: 5.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta de solución de control de impresión y accounting / Weging: 5.00
Kostencriterium - Naam: 1) Precio del servicio integral / Weging: 55.00
Kostencriterium - Naam: 2) Precio unitario de exceso copias en B/N en los equipos de pasillo / Weging: 5.00
Kostencriterium - Naam: 3) Precio unitario de exceso copias en color en los equipos de pasillo / Weging: 3.00
Kostencriterium - Naam: 4) Lista de precios para centros de reprografía / Weging: 9.00
Kostencriterium - Naam: 5) Precio unitario de copia en B/N en máquinas en régimen de autoservicio / Weging: 2.00
Kostencriterium - Naam: 6) Precio unitario de copia en color en máquinas en régimen de autoservicio / Weging: 1.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 372 048.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— No estar incurso en incompatibilidades,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Apertura de sobre de documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas.

Datos de dirección:

— Calle: Universidad Rey Juan Carlos, edificio Ampliación de Rectorado, Sala de Juntas, 4ª planta, c/ Tulipán, s/n,

— Código postal: 28933,

— Población: Móstoles,

— País: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán, s/n
Móstoles
28933
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019