Diensten - 122217-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software

2019/S 053-122217

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección General de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 274
G81939217
C/ Ramírez de Arellano, 27
Madrid
28043
Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 274
Telefoon: +34 917445171
E-mail: concursosibermutua@ibermutua.es
Fax: +34 915152600
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ibermutua.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kFoMQWn%2BdYkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pfMuaLVsVHPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kFoMQWn%2BdYkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de desarrollo de una aplicación de gestión hospitalaria de Ibermutua

Referentienummer: CG-2019/2821/0088
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de desarrollo de una aplicación de gestión hospitalaria de Ibermutua.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 288 960.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES11
Voornaamste plaats van uitvoering:

A Coruña.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de desarrollo de una aplicación de gestión hospitalaria de Ibermutua.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Acuerdos de nivel de servicio / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Certificaciones del equipo adscrito / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Soporte a producción / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 288 960.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No procede.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: según se indica en el apartado 18 2 1 del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: según se indica en el apartado 18 2 2 del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Subdirección de Contratación.

Datos de dirección:

— Calle: Torrelaguna, 64, 1ª planta,

— Código postal: 28043,

— Población: Madrid,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Dirección General de Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 274
Avenida General Perón, 38, 8ª planta y c/ Ramírez de Arellano, 27
Madrid
28020, 28043
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Dirección General de Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 274
Avenida General Perón, 38, 8ª planta; c/ Ramírez de Arellano, 27
Madrid
28020, 28043
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019