Diensten - 122236-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Versailles: Bekledingsstoffen

2019/S 053-122236

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
EPCMDN-Versailles
RP 834
Versailles Cedex
78008
Frankrijk
Contactpersoon: Direction administrative, financière et juridique (DAFJ) — Service de la commande publique & de la logistique (SCPL) — Secteur commande publique, Mme Christelle Schaal
E-mail: smdaf@chateauversailles.fr
Fax: +33 130837329
NUTS-code: FR103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://chateauversailles.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.chateauversailles.fr/homepage

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BEqf6I9uA0&v=1&selected=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Établissement public du Château, du musée et du domaine national de Versailles
RP 834
Versailles
78008
Frankrijk
Contactpersoon: Direction administrative, financière et juridique (DAFJ) — Service de la commande publique & de la logistique (SCPL) — Secteur commande publique à l'attention de Mme Christelle Schaal
E-mail: smdaf@chateauversailles.fr
Fax: +33 130837329
NUTS-code: FR103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chateauversailles.fr/homepage

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BEqf6I9uA0&v=1&selected=0

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Électrification d'éclairages & autres prestations accessoires de restauration

Referentienummer: 19-F012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
19243000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché public a pour objet la réalisation d'électrifications nouvelles et/ou de réparations d'électrifications existantes d'éclairages relevant des collections de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (ci-après EPV). À titre accessoire, dans les hypothèses spécifiques telles que fixées à l'article 2 du CCP, l'EPV se réserve la possibilité de commander, parallèlement à la réalisation d'électrifications nouvelles et/ou de réparations d'électrifications existantes, la restauration de l'éclairage lui-même.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92521200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électrification d'éclairages & autres prestations accessoires de restauration.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Équipe dédiée / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Protocole d'intervention / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Outre les cas de modifications expressément visés au sein du projet de contrat, l'epv se réserve la possibilité d'avoir recours à la passation de toute modification et/ou tout marché public complémentaire, entendu au sens du droit national et/ou de l'Union européenne, qui s'avérerait nécessaire compte tenu de l'évolution du contexte d'exécution du marché public.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Déclaration sur l'honneur conformément à l'article 48 du décret nº 2016-360 (incluse dans DC1 du MINEFI joint, à compléter dater et signer ou sur papier libre).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Chiffres d'affaires au cours des 3 dernières années (inclus dans DC2 du MINEFI joint ou sur papier libre).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Effectifs au cours des 3 dernières années (inclus dans DC2 du Minefi joint ou sur papier libre) références au cours des 3 dernières années (sur papier libre à annexer au DC2 du MINEFI joint).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: financement sur budget de l'EPV et/ou mécénat;

Règlement par virement bancaire;

Délais de paiement de 30 jours.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Fax: +33 139205487

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif national de règlement amiable des litiges
6 rue Louise Weiss
Paris
75703
Frankrijk
Telefoon: +33 144871717
Fax: +33 144973399
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Fax: +33 139205487

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019