Szolgáltatások - 12225-2021

12/01/2021    S7

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 007-012225

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demény Gergő r. százados
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Telefon: +36 14435597
Fax: +36 14435598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-tamogatasok
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Röszke-Tompa határátkelőhely fejlesztése tervezés

Hivatkozási szám: EKR001521692019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Röszke és Tompa határátkelőhelyek fejlesztését előkészítő tervezői és tervellenőri feladatok ellátása a BBA-2.6.1/6-2018-00002 projekt keretén belül

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 62 623 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezés, művezetés és egyéb tervezői feladatok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezendő fejlesztések Röszke autópálya és Tompa közúti határátkelőhelyeken:

— sávbővítések, átalakítások (forgalomtechnikával)

— útlevélkezelő fülke cserék (alépítménnyel, erős-gyengeáramú hálózatokkal, világítás, fűtés telefonvonal)

— fülkék fölé tetőszerkezet (védőtető)

— forgalomirányításra, utastájékoztatásra jelzőlámpa rendszer és sorompók

— járdasziget átalakítások/elbontások

— tetőszerkezet alatti világítás és kamerarendszer

— kamionparkoló bővítés

— elválasztó kerítésbe tolókapu beépítése

— bejárati ajtó áthelyezés/átalakítás zsiliprendszerűvé

— épület belső festése, belső elosztás, helyiségek átalakítása, padlóburkolatok cseréje

— ABC (Automated Border Control Gate) kapuk telepítése

— terelőkordonok, elválasztó plexifalak, tájékoztató táblák telepítése

— elválasztó kerítés meghosszabbítása

— útlevélkezelő fülkék felújítása

— forgalomirányító lámpák és térvilágítás felújítása

— mátrixtáblák telepítése a sávok fölé

— kapuk felújítása, kártyás beléptetés kialakítása

— útburkolatba épített fényforrások kiépítése

— épület felújítása, hozzávetőlegesen 550 m2 hasznos alapterületen

Tervező feladatai:

1. A fejlesztési terület geodéziai felmérése; szükséges geotechnikai felmérése (talajmechanikai szakvélemény készítése).

2. Az építési ingatlanrész fejlesztés előtti teljes körű állapotfelmérése.

3. vázlattervek készítése látványtervekkel, költségbecslésekkel. A továbbtervezésre alkalmas vázlatterv kiválasztásakor megrendelő a rendelkezésre álló költségkeretének figyelembe vételével fog dönteni. Tervező köteles egészen addig végezni a vázlattervezést, amíg a tervezett létesítményekre a Belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter előzetes településképi, ill. országképvédelmi hozzájárulását Megrendelő megkapja. (314/2012. [XI.8.] Korm. rendelet)

4. építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítése bútorozási tervvel (beépített és mobil bútorokra is), külső és belső látványtervekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az építési gyakorlatban meghatározott tartalommal, árazott és árazatlan költségvetési kiírással (TERC). A terveket papír alapon és elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) kell benyújtani. Az elektronikus formátum:

a. Rajzok: PDF formátum és DWG vagy DXF rajzokkal,

b. Egyéb fájlok: doc vagy xls formátum.

5. Az engedélyezési terv előzetes szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetéseinek lefolytatása, az egyeztetések eredményeinek dokumentálása.

6. Megrendelő meghatalmazása alapján a tervek beadása engedélyeztetésre, az engedélyezési eljárásokban való közreműködés, az építési (létesítési, szolgáltatói) engedélyek megszerzése. Tervező köteles elvégezni minden további tervezési (tervmódosítási) feladatot, melyek az engedélyezés során, szakhatósági előírások, vagy jogszabályváltozás miatt válnak szükségessé, függetlenül attól, hogy azok szerepeltek-e az Ajánlati Dokumentációban, vagy sem, ugyanakkor a projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlenek.

7. Tervező feladata, hogy Megrendelővel egyeztesse a tervezés során a létesítményekre, helyiségekre vonatkozó további biztonsági követelményeket, részletszabályokat.

8. Közműfeltárás, közműfejlesztések szükségessége, azok költségeinek megadása;

9. Munkaközi vázlatterv egyeztetése a Megrendelővel;

10. A szükséges szakhatósági hozzájárulások megszerzése tervező feladata!

11. A tervező köteles biztosítani a kivitelezési tervek szakaszos rendelkezésre bocsátását a tervellenőr számára, ha az adott tervezési feladat tekintetében jogszabály előírja a tervellenőrzés kötelező esetét. A tervellenőri nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a dokumentációt a tervező köteles átdolgozni a vonatkozó szabványoknak és az országos építési követelményeknek megfelelően.

12. A tervezői nyilatkozatban hivatkozni kell, hogy megfelel az Étv. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.23.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) rovatban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Tervezői művezetési feladatok

Az Étv. 33. § (4) bekezdése, valamint az Épkiv. 15. §-a szerinti tevékenységet kell a tervezőnek elvégeznie a kivitelezés teljes időtartama alatt.

A tervezői művezetést eseti jelleggel a Megrendelő rendeli el írásban a kivitelező erre vonatkozó írásos igénybejelentését követően.

Megrendelő a beruházás (kivitelezés) sikeres műszaki átadás-átvételéig jogosult az opciós jog gyakorlására.

Igénybe vehető mennyiség megvalósítási helyszínenként, max.: 60 mérnöknap (az összes szakágra összesen), a két helyszínre (Röszke, Tompa) összesen max. 120 mérnöknap az összes szakágra.

Közreműködés beszerzési eljárás lebonyolításában

Az előkészítés időszakában részvétel a kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás előkészítésben.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében felmerülő (a tervekkel kapcsolatos) ajánlattevői kérdések megválaszolása, szükség esetén terv-, ill. költségvetés módosítások elvégzése.

Igénybe vehető mennyiség, max.: 60 mérnökóra

Használatbavételi eljárás lebonyolítása

A műszaki átadás-átvétel lezárultával a használatba vételi eljárás lebonyolítása.

A kivitelezőtől és a Megrendelőtől, valamint a Szakhatóságoktól a szükséges tervek nyilatkozatok beszerzése és azok Engedélyező hatósághoz történő benyújtása, hiánypótlások ügyintézése.

Az opcionális tételek lehívása Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Ajánlatkérő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a Szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

Folytatás II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

13. A teljes tervdokumentáció az Országos Rendőr-főkapitányságot illeti, azoknak megismeréséhez illetve bármiféle további felhasználáshoz az Országos Rendőr-főkapitányságot engedélye szükséges.

14. Ajánlattevők a műszaki leírásban szerepeltetett valamennyi feladat költségét figyelembe kell vegyék.

15. Megrendelő Tervellenőrt vesz igénybe. A Tervellenőr észrevételeit Megrendelői jóváhagyás esetén a tervekbe be kell dolgozni.

Részletesen a műszaki leírásban.

Folytatás II.2.7) rovat:

Teljesítési szakaszok:

— Az építési ingatlan felmérése, az első vázlatterv elkészítésének és átadásának határideje: A tervezői szerződés aláírásától számított 20 munkanap; minden további vázlatterv leadásának határideje: 10 munkanap,

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje: a legvégső vázlatterv Megrendelő által történt elfogadását követő 45 munkanapon belül,

— Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelő részére ellenőrzésre történő átadásának határideje (összes szakágra a tervek, műszaki leírások, árazatlan költségvetés): Az engedélyezési tervdokumentáció megrendelői elfogadását követő 30 munkanapon belül,

— Javított végleges kiviteli tervdokumentáció (árazott költségvetéssel együtt) átadásának határideje: az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanapon belül.

Opció:

Tervezői művezetési feladatok

Teljesítési határidő: megrendelő írásos elrendelésétől számított 3 munkanap.

Közreműködés beszerzési eljárás lebonyolításában

Teljesítési határidő: az ajánlattevői kérdések e-mail-ben történő megküldésétől számított 2 munkanap.

Használatbavételi eljárás lebonyolítása

Teljesítési határidő: 30 munkanap

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

BBA-2.6.1/6-2018-00002

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervellenőri feladatok ellátása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervellenőr feladata az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzése teljesség és megfelelőség szempontjából, ennek keretében köteles szakáganként külön-külön is ellenőrizni az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk műszaki tartalmának szakszerűségét, a szakági tervek összhangját, az árazott és árazatlan költségvetések teljességét, megfelelőségét, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartását, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 31. §-ban meghatározott alapvető követelmények érvényesülését.

Tervellenőr köteles a meghatározott véghatáridőre a műszaki leírásban meghatározott mennyiségben tervellenőri nyilatkozatot átadni. A tervellenőri nyilatkozat tartalmazza:

a) az építési tevékenység

Aa) helyét, címét, helyrajzi számát,

Ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,

b) az építtető nevét, megnevezését,

c) az ellenőrzött tervezők nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát,

d) az ellenőrzött dokumentáció(rész) megnevezését,

e) a tervellenőr nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát, adószámát,

f) annak kinyilvánítását, hogy

Fa) az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak,

Fb) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,

g) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér.

h) javítási javaslat megfogalmazása szükség esetén.

i) amennyiben a tervellenőri nyilatkozat okán a tervek javítására volt szükség, a javított tervek visszaellenőrzésének megtörténte, ill. az ezzel kapcsolatos megállapítások.

Tervellenőr részéről szállítandó dokumentumok

Az engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db tervellenőri jelentés papíron és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).

A kiviteli tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db tervellenőri jelentés papíron és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).

Részletesen a műszaki leírásban.

Folytatás II.2.7) rovat:

A teljesítési határidő minden esetben a megrendelői elektronikus tervszolgáltatástól számított 5 munkanap.

A tervellenőri nyilatkozatban foglalt módosítási, javítási javaslatok nyomán tervező részéről a terveken elvégzett módosítások visszaellenőrzésének teljesítési határideje 2 munkanap. Tervellenőri nyilatkozat javításra történő visszaadása esetén a teljesítési határidő 2 munkanap.

Felhívás II.1.6) rovat:

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján előírta, hogy ajánlat csak egy rész tekintetében (vagy az 1., vagy a 2. részre) nyújtható be. Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot (tehát mind az 1., mind a 2. rész vonatkozásában), Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát mindkét részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja a felhívás II.1.6) rovatában és a Kbt. 61. § (6) bekezdésében foglaltakra való tekintettel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.1.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 059-141569
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezés, művezetés és egyéb tervezői feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26700630
Postai cím: Stefánia út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@szitemag.hu
Telefon: +36 304564098
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91 541 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 57 843 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M.2.2. - G, M.2.3. - V, M.2.4. - T

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: építész tervezési feladatok ellátása, épületgépészeti tervezési feladatainak ellátása, épületekre vonatkozó engedélyezési tervezési szolgáltatás, építményvillamossági tervezési munkák elvégzése, tartószerkezeti tervezési munkák elvégzése, geodéziai feladatok elvégzése, külső közmű tervezési feladatok ellátása, épületfelügyelet tervezése, vizes szakági tervezési feladatok ellátása, jelzőlámpa szabályozástechnika-tervezés, úttervezési feladatok ellátása, akadálymentesítés tervezése, automatika tervezése, biztonságtechnikai és informatikai tervezés, geotechnikai tervezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tervellenőri feladatok ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bakonycentrum Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12919086
Postai cím: Kossuth Lajos utca 35.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
E-mail: szucscontroll@gmail.com
Telefon: +36 302486210
Internetcím: https://bakonycentrum.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 792 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 780 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M.1.1. - É, M.1.2. - G, M.1.3. - V, M.1.4. - T

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők adatai a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:

1. rész: SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Adószám: 23817876242, Cím: Magyarország 1143 Budapest, Stefánia Út 81.

2. rész: BAKONYCENTRUM Korlátolt Felelősségű Társaság: 22610463219 Cím: Magyarország 8420 Zirc, Kossuth Lajos Utca 35.

További ajánlattevők adatai:

1. rész:

— MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.,Adószám: 13079909243, Cím: Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1,

— BIM Design Korlátolt Felelősségű Társaság, Adószám: 11976848243, Cím: Magyarország 1095 Budapest, Mester Utca 87,

— H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Adószám: 12777477202, Cím: Magyarország 7632 Pécs, Víg Utca 1/1

— Perfektum Építész Kft., Adószám: 26295464241, Cím: Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2,

— TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Adószám: 11474762211, Cím: Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1,

— Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Adószám: 13260534243, Cím: Magyarország 1111 Budapest, Zenta Utca 1.

2. rész:

— HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Adószám: 13555139243, Cím: Magyarország 1123 Budapest, Alkotás Utca 55-61. 2. em.

Közös ajánlattevő a következő ajánlattevővel: 3E International Beruházás-szervező Kft. Adószám: 13450027-2-43 Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 2.em.

— TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Adószám: 11474762211, Cím: Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1,

— Valid Solution Kft., Adószám: 14939710243, Cím: Magyarország 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/01/2021