Diensten - 122257-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Ierland-Dublin: Reisorganisatiediensten

2019/S 053-122257

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Enterprise Ireland
N/A
The Plaza
Dublin 3
East Point Business
Ierland
Contactpersoon: Greenville on behalf of Enterprise Ireland
E-mail: enterprise-ireland@greenville.ie
NUTS-code: IE061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.enterprise-ireland.com

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/434

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=143679&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=143679&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Provision of Travel Risk Management Consultancy Services

Referentienummer: 2019/10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63516000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Enterprise Ireland proposes to engage in a competitive process for the establishment of a Framework Agreement for the provision of travel risk management consultancy services so as to ensure that staff and invited guests are provided with a comprehensive service, to best industry standards, while travelling on Enterprise Ireland business and to ensure that Enterprise Ireland is fully compliant with all statutory “duty of care” obligations.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63515000
79710000
79997000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enterprise Ireland proposes to engage in a competitive process for the establishment of a Framework Agreement for the provision of travel risk management consultancy services so as to ensure that staff and invited guests are provided with a comprehensive service, to best industry standards, while travelling on Enterprise Ireland business and to ensure that Enterprise Ireland is fully compliant with all statutory “duty of care” obligations.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Technical systems/ equipment.

Previous contracts.

Quality assurance measures.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please consult the associated documentation, which contains full instructions regarding the submission of tenders in respect of this competition.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Suggested text:

1) Interested parties must register their interest on the eTenders website (www.etenders.gov.ie) in order to be included on the mailing list for clarifications. All information relating to attachments, including clarifications and changes, will be published on the Irish Government Procurement Opportunities Portal (www.etenders.gov.ie) only. Registration is free of charge. The Contracting Authority will not accept responsibility for information relayed (or not relayed) via third parties;

2) Suppliers must register their interest on the eTenders website (www.etenders.gov.ie) in order to be included on the mailing list for clarifications and to respond electronically to the competition. There is a maximum upload limit of 2GB per document on etenders. Documents larger than this should be divided into smaller files prior to upload or zipped;

3) Should you experience difficulty when uploading documents please contact the eTenders Support Desk for technical assistance. Email etenders@eu-supply.com or Telephone: 353(0)21243 92 77 (9:00 a.m. — 17:30 p.m. GMT);

4) All queries regarding this tender requirement or process must be submitted through the Irish Government Procurement Opportunities Portal www.etenders.gov.ie (RFT ID:145645) as a specific question. Responses will be circulated to those tenderers that have registered an interest in this notice on www.etenders.gov.ie

The details of the person making a query will not be disclosed when circulating the response;

5) This is the sole call for competition for this contract/framework;

6) The Contracting Authority will not be responsible for any costs, charges or expenses incurred by candidates or tenderers;

7) Contract award will be subject to the approval of the competent authorities;

8) It will be a condition of award that the successful tenderer is and remains tax compliant;

9) At its absolute discretion, the contracting authority may elect to terminate this procurement process, the Framework Agreement or any contract awarded under the Framework Agreement at any time;

10) Please note in relation to all documents, that where reference is made to a particular standard, make, source, process, trademark, type or patent, that this is not to be regarded as a de facto requirement. In all such cases it should be understood that such indications are to be treated strictly and solely for reference purposes only, to which the words “or equivalent” will always be appended;

11) Without prejudice to the principle of equal treatment, the Contracting Authority is not obliged to engage in a clarification process in respect of the procurement documents with missing or incomplete information. Therefore, respondents are advised to ensure that they return completed documentation in order to avoid the risk of elimination from the competition;

12) At Section II.2.9) we have indicated that 5 will be invited to tender, please note that the Contracting Authority reserves the right to invite at least 5 subject to that number qualifying.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court
Inns Quay
Dublin 7
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: Highcourtcentraloffice@courts.ie

Internetadres: www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The contract/framework is covered by the application of the remedies directive and the relevant standstill period applied at time of notification.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Consult a legal advisor
Dublin
Ierland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019