Diensten - 122290-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulouse: Bosbouwdiensten

2019/S 053-122290

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Voies navigables de France
2 port Saint-Etienne, BP 7204
Toulouse Cedex 7
31073
Frankrijk
Telefoon: +33 561362424
E-mail: subdi.aquitaine@vnf.fr
NUTS-code: FRI1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sudouest.vnf.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=416992&orgAcronyme=d4t
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Voies navigables de France
2 port Saint-Etienne
Toulouse
31074
Frankrijk
E-mail: subdi.aquitaine@vnf.fr
NUTS-code: FRI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sudouest.vnf.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=416992&orgAcronyme=d4t

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=416992&orgAcronyme=d4t
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploitation voies navigables — transport — tourisme

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des dépendances vertes du canal des 2 mers et ses annexes en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Aquitaine

Referentienummer: 2019AIEDCE01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fauchage et débroussaillage mécaniques des abords de la voie verte et des digues (plats et talus) du canal latéral à la Garonne ainsi que des berges de la Garonne. Travaux de taille de gabarit et abattages sécuritaires sur les plantations du canal des 2 mers ainsi que sur les plantations de la Garonne. Débroussaillage manuel des digues du canal ainsi que des berges de la Garonne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1a - fauchages et débroussaillages mécaniques subdivision Haute-Garonne

Perceel nr.: 1100
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de fauchages et de débroussaillage mécaniques des digues du canal des 2 Mers ainsi que des abords de la voie verte (plats et talus) dans une zone comprise entre Avignonet Lauragais (31) à l'amont et Saint-Rustice (31) à l'aval dans le département de Haute-Garonne

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1b - fauchages et débroussaillage mécaniques en subdivision Tarn-Et-Garonne

Perceel nr.: 1200
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ28
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de fauchages et de débroussaillage mécaniques des digues du canal des 2 Mers ainsi que des abords de la voie verte (plats et talus) dans une zone comprise entre Pompignan (82) à l'amont et Lamagistère (82) à l'aval dans le département de Tarn-Et-Garonne

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1c - fauchages et débroussaillage mécaniques en subdivision Aquitaine

Perceel nr.: 1300
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de fauchages et de débroussaillage mécaniques des digues du canal des 2 Mers ainsi que des abords de la voie verte (plats et talus) dans une zone comprise entre Clermont-Soubiran (47) à l'amont et le pont François Mitterrand à Bordeaux (33) à l'aval, dans les départements de Lot-Et-Garonne et Gironde

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2ab - elagages-Abattages sécuritaires en subdivisions Haute-Garonne et Tarn-Et-Garonne

Perceel nr.: 2120
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'élagage, de taille de gabarit et d'abattage sécuritaire dans une zone comprise entre Avignonet Lauragais (31) à l'amont dans le département de Haute-Garonne et Lamagistère (82) à l'aval dans le département de Tarn-Et-Garonne

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2abf - elagages-Abattages par voie fluviale en subdivisions Haute-Garonne et Tarn-Et-Garonne

Perceel nr.: 2121
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ce lot concerne des prestations de taille, élagage, abattage et débroussaillage exécutées par voie fluviale avec le matériel fluvial adapté

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2c - elagages et abattages sécuritaires en subdivision Aquitaine

Perceel nr.: 2300
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'élagage, de taille de gabarit et d'abattage sécuritaire dans une zone comprise entre Clermont-Soubiran (47) à l'amont et le pont François Mitterrand à Bordeaux (33) à l'aval, dans les départements de Lot-Et-Garonne et Gironde

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 - débroussaillage manuel en subdivisions Haute-Garonne, Tarn-Et-Garonne et Aquitaine

Perceel nr.: 3000
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de débroussaillage des digues du canal des 2 Mers ainsi que des abords de la voie verte (plats et talus) dans une zone comprise entre Avignonet Lauragais (31) à l'amont et le pont François Mitterrand à Bordeaux (33) à l'aval, dans les départements de Lot-Et-Garonne et Gironde

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4a - marché réservé débroussaillage manuel en subdivision Haute-Garonne

Perceel nr.: 4100
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de débroussaillage des digues du canal des 2 Mers ainsi que des abords de la voie verte (plats et talus) dans une zone comprise entre Avignonet Lauragais (31) à l'amont et Saint-Rustice (31) à l'aval dans le département de Haute-Garonne - marché réservé: zones d'exécution des prestations différentes de celles du lot 1a

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4b - marché réservé débroussaillage manuel en subdivision Tarn-Et-Garonne

Perceel nr.: 4200
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ28
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de débroussaillage manuel des digues du canal des 2 Mers ainsi que des abords de la voie verte (plats et talus) dans une zone comprise entre Pompignan (82) à l'amont et Lamagistère (82) à l'aval dans le département de Tarn-Et-Garonne - marché réservé: zones d'exécution des prestations différentes de celles du lot 1b

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4c - marché réservé débroussaillage manuel en subdivision Aquitaine

Perceel nr.: 4300
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de débroussaillage manuel des digues du canal des 2 Mers ainsi que des abords de la voie verte (plats et talus) dans une zone comprise entre Clermont-Soubiran (47) à l'amont et le pont François Mitterrand à Bordeaux (33) à l'aval, dans les départements de Lot-Et-Garonne et Gironde - marché réservé: zones d'exécution des prestations différentes de celles du lot 1c

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites maximum La durée de chaque reconduction est de 12 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Toulouse.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Janvier 2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les prix sont révisables annuellement conformément à l'article 4 du CCAP. Une avance de 15 % est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, conformément à l'article 6 du CCAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV, BP 7007
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
CCIRA
103 bis rue Belleville, BP 952
Bordeaux
33063
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV, BP 7007
Toulouse
31068
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019