Diensten - 122317-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Salford: Software en informatiesystemen

2019/S 053-122317

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Greater Manchester Combined Authority
Greater Manchester Fire and Rescue Service Headquarters, 146 Bolton Road, Swinton
Salford
M27 8US
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Bushra Dawood
Telefoon: +44 1616084120
E-mail: dawoodb@manchesterfire.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.manchesterfire.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.manchesterfire.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.the-chest.org.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.the-chest.org.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision for a Greater Manchesrer Careers Application Platform — Suppler Engagement and Tender

Referentienummer: DN386872
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 - AA01 - FA01 - RC05 - JA02
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The overarching aim is to create a single, digital platform that helps young people to make appropriate and effective decisions about their future careers in Greater Manchester. By developing a comprehensive online system that addresses the needs of a wide range of stakeholders in the city-region, we expect the platform to:

Deliver on the Mayoral Manifesto to introduce a “UCAS-style application process”:

— improve young people’s access to encounters and opportunities offered by employers,

— support the delivery of Greater Manchester’s Curriculum for Life,

— improve young people’s jobs and career opportunities,

— address social and systematic inequalities,

— improve progression and retention at key transition points.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Open OJEU Procurement exercise to select a supplier for the provision of a Careers Application Portal for young people across Greater Manchester UK.

The contract duration is 3 years and 2 months.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Greater Manchester Combined Authority
Greater Manchester Fire and Rescue Service Headquarters, 146 Bolton Road, Swinton
Manchester
M27 8US
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Greater Manchester Combined Authority will incorporate a minimum 10 calendar days standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers prior to entering into the contract. If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved the Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be brought promptly. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the Authority to amend any document and may award damages. If the contract has been entered into the Court may, depending on the circumstances, award damages and/or shorten or order the contract ineffective.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019