Diensten - 122323-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Galway: Mariene diensten

2019/S 053-122323

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Marine Institute
N/A
Rinville
Galway
Oranmore
Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
Telefoon: +353 91387200
E-mail: tenders@marine.ie
Fax: +353 91387201
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marine.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1141

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=143775&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=143775&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Marine Research and Development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Husbandry Services at Lehanagh Pool

Referentienummer: ITT19-007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98360000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

At present a requirement exists for husbandry services for a 4 year period to be provided at the Marine Institute’s Marine Research site in County Galway. The Marine Institute requires a husbandry services contract to provide the following services: stock husbandry, recordkeeping, and contract management.

There may be periods during the 48-month contract when there are no fin fish stocks on site and the services may not be required or reduced. No monthly payment will be made to the contractor when husbandry services are not required. The Marine Institute will give the successful applicant 1 months’ notice of any destocking of the site and 1 months’ notice when restocking. The service provider must have the capacity to meet the Institute’s husbandry service requirements when the fish are on site. The cost of the services should be calculated on a monthly basis to allow for this situation.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354500
73112000
77500000
90712300
98361000
98362100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Marine Institute requires a husbandry services contract to provide the following services:

Stock husbandry to include:

— daily surface visual inspection of Lehanagh Pool site to include licensed structures, nets, moorings and feeders,

— daily recording of Environmental Parameters on site,

— hand feeding of finfish stocks and service of automatic feeding units,

— assist with net changes as required and carry out routine repair net repair and maintenance,

— assisting researchers with onsite sampling for batch weights, sea lice inspections and research projects,

— mortality removal using an Up Lift system and/or assisting divers,

— assist Marine Institute staff with Treatments to be carried out as required,

— ensure that all Health and Safety Standard Operating Procedures are adhered to,

— adhere to relevant biosecurity standards.

Recordkeeping to include:

— stocking and feeding records to be updated daily and weekly reports to be provided electronically to MI in an agreed format,

— record of daily environmental parameters stored electronically and provided to the MI on a weekly basis in an agreed format,

— recording of all treatments carried out,

— record of health checks/visits carried out. The MI will have its own appointed Vet carry out regular healthy checks on the stocks on site,

— a Marine Institute approved electronic record system for the storage and use of chemicals and medicines,

— site visitors log.

Contract management:

— personnel undertaking the work will report directly to the tenderer who will liaise with the Marine Institute Section Manager and the Aquaculture team and/or Site Manager on a regular basis (at least weekly) to ensure all deliverables are met and that the work is being delivered to an appropriate standard.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

See attached invitation to tender.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See attached invitation to tender.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See attached invitation to tender.

Eventuele minimumeisen:

See attached invitation to tender.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See attached invitation to tender.

Eventuele minimumeisen:

See attached invitation to tender.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See attached invitation to tender.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Marine Institute.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

See attached invitation to tender.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Marine Institute
Rinville
Oranmore
Ierland
Telefoon: +353 91387200
E-mail: tenders@marine.ie

Internetadres: www.marine.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

As per EU Procurement Directive.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019