Diensten - 122330-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Paimio: Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

2019/S 053-122330

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Paimion kaupunki
0136169-2
Vistantie 18
Paimio
21530
Finland
Telefoon: +358 2474511
E-mail: tuomo.mutanen@paimio.fi
NUTS-code: FI1C1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.paimio.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/pk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/pk?id=227985&tpk=9005b16b-5fc6-4a20-8fff-3232d38643bc
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Paimion kaupungin koululaiskuljetukset

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Paimion kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2019–2020 ja 2020–2021 + kahden (2) vuoden optio (1+1vuotta).

Koulukuljetusta käyttää noin 320 peruskoulun oppilasta ja noin 12 esikoulun oppilasta. Edellytämme, että sopimuskumppanimme sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Toimintaan sovelletaan Suomessa voimassaolevia lakeja.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Paimion kaupunki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paimion kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2019–2021 + kahden (2) vuoden optio (1+1vuotta).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Palveluntuottajan tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sopimusluonnoksessa asetetut vaatimukset. Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus. Tarjoaja on huolehtinut lakisääteisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät ja muut hankintayksikön vaatimat todistukset. Kaluston pitää täyttää Euro-4 normit.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus (liite 2,sopimusluonnos).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-064804
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen Tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019