Diensten - 122342-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bergamo: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

2019/S 053-122342

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministero dell'Interno — prefettura UTG di Bergamo
Via Torquato Tasso 8
Bergamo
24121
Italië
Contactpersoon: Angela Pettorruso
Telefoon: +39 035276408
E-mail: protocollo.prefbg@pec.interno.it
NUTS-code: ITC46

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prefettura.it/bergamo/multidip/index.htm

Adres van het kopersprofiel: http://www.prefettura.it/bergamo/multidip/index.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.prefettura.it/bergamo/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-68214.htm
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza collettivi con capienza ricettiva sino a 50 posti siti nella Provincia di Bergamo.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza collettivi con capienza ricettiva sino a 50 posti e siti nella Provincia di Bergamo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 044 077.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergamo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza collettivi con capienza ricettiva sino a 50 posti e siti nella Provincia di Bergamo. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo durante il quale la Prefettura potrà procedere a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro.

I singoli contratti di appalto saranno stipulati entro la scadenza dell'accordo quadro e avranno una durata massima di 12 mesi rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 044 077.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 730
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Modifiche dell'accordo quadro.

L'accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a) del codice, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti cui dare accoglienza per un limite massimo del 50 % dei posti contrattualizzati. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del codice relativamente al quinto d'obbligo.

Opzione di proroga tecnica.

La durata dell'accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requisiti speciali e mezzi di prova e mezzi di prova descritti al paragrafo 7 del Disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/04/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

La data della prima seduta pubblica potrà essere variata e sarà comunicata attraverso pubblicazione sul profilo del committente della Prefettura, nonché attraverso il sistema CONSIP con un preavviso di almeno 1 (un) giorno. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate attraverso le modalità suindicate, con medesimo preavviso.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Lombardia
Brescia
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019