Diensten - 122363-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Maaltijdcheques

2019/S 053-122363

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD
130345786
bul. „Totleben“ No. 21
Sofiya
1606
Bulgarije
Contactpersoon: Hristina Lekova
Telefoon: +359 29154507
E-mail: op@pirogov.bg
Fax: +359 29516268
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pirogov.eu/bg/.

Adres van het kopersprofiel: https://pirogov.nit.bg/.

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirogov.nit.bg/.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 700 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199770
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Отдел ТРЗ на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, находяща се на адрес гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, административна сграда

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Рто — брой на търговските обекти / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 700 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците трябва да притежават разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. на МТСП и МФ.

Доказване:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация, в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1).

В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни, участникът следва да приложи копие на валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. на МТСП и МФ или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

* Забележка: Участник, чието разрешение е отнето от МФ и/или се намира в съдебна процедура по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7/9.7.2003 г., се отстранява от участие в процедурата.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата;

Минимално изискване:

1. Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум 3 услуги с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Услуги с предмет, „идентичен или сходен с предмета на поръчката“, се считат услуги, свързани с отпечатване и доставка на ваучери за храна.

Доказване:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи доказателства за извършената услуга (референции, удостоверения за добро изпълнение и др. по преценка на участника).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Клиника по изгаряния и пластична хирургия, ет. 2, рапортна зала

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019