Diensten - 122410-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Frankrijk-Nîmes: Reclamecampagnediensten

2019/S 053-122410

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conseil départemental du Gard
22300001900073
Hôtel du département, 3 rue Guillemette
Nîmes
30044
Frankrijk
E-mail: francoise.jullian@gard.fr
NUTS-code: FRJ12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gard.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Partenariat promotionnel avec union cycliste bésségeoise pour la course l’étoile de Bessèges 2019

Referentienummer: 18COM030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Partenariat promotionnel avec union cycliste bésségeoise pour la course l’étoile de Bessèges 2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 41 666.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département du Gard.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Partenariat promotionnel avec union cycliste bésségeoise pour la course l’étoile de Bessèges 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Droits exclusifs.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 89042
Perceel nr.: 1
Benaming:

Partenariat promotionnel avec union cycliste bésségeoise pour la course l’étoile de Bessèges 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Union cycliste bessègeoise
77586288100015
Centre culturel et loisirs, place Jean Jaurès
Bessèges
30160
Frankrijk
NUTS-code: FRJ12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 666.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte.

La procédure négociée sans mise en concurrence passée en application des dispositions de l'article 30-I.10 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères, CS 88010
Nîmes Cedex 09
30941
Frankrijk
Telefoon: +33 466273700
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Fax: +33 466362786

Internetadres: https://marchespublics.gard.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019