Dienstleistungen - 122438-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Informationstechnologiedienste

2019/S 053-122438

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
DataCentrum
00151564
Cintorínska 5 5
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
814 88
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Peter Prokeš
Telefon: +421 259278224
E-Mail: procurement@datacentrum.sk
NUTS-Code: SK01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.datacentrum.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/235

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Informačné centrum

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory

Referenznummer der Bekanntmachung: 12/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72222300
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15.12.2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov je DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie tabakových výrobkov. Jednotlivé jedinečné identifikátory sa musia používať v spoločnom európskom systéme vysledovateľnosti, ktorého účelom je predchádzať a obmedzovať nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 114 916.67 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
71356300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01
Hauptort der Ausführung:

Cintorínska 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom obstarania je dodávka a uvedenie do prevádzky programového vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účely systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov (SW) a systémového programového vybavenia podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ďalej vykonávanie údržby a zabezpečovanie podpory prevádzky SW a zabezpečovanie podporu licencií systémového programového vybavenia podľa požiadaviek v súťažných podkladoch.

Dodávateľ je povinný dodať a nasadiť programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účely systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov (SW) a systémové programové vybavenie podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch najneskôr do 14 dní od účinnosti zmluvy a vykonávať jeho údržbu, zabezpečovať podporu prevádzky SW po celkovú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania SW a zabezpečovať licenčnú podporu systémového programového vybavenia po celkovú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania SW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 012-024306
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Služby
Bezeichnung des Auftrags:

Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Aureus + a. s.
50854402
Šoltésovej 12
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
811 08
Slowakei
E-Mail: aureusplus@aureusplus.com
NUTS-Code: SK01
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 903 240.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 114 916.67 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému podľa zákona 343/2015 Z. z. najneskôr do 10 dní odo dňa

a) Doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4,

b) Uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4,

c) Prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu podľa odseku 3 písm. c),

d) Prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,

e) Prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,

f) Prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,

g) Vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 3 písm. a) až f); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019