Diensten - 122441-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Revúca: Afvalverzameling en –verwerking

2019/S 053-122441

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mesto Revúca
00328693
Námestie slobody 13/17
Revúca
050 80
Slovakije
Contactpersoon: zodpovedná za predmet zákazky: Ing. Ján Profant, zodpovedná za verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi
Telefoon: +421 905826576
E-mail: polonyi@orangemail.sk
Fax: +421 58582812011
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.revuca.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca

Referentienummer: 1/2018/VO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom je zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon") postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 577 835.73 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mesto Revúca

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu z mesta Revúca v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia predmetu zákazky, ktoré obsahuje najmä pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného papiera, triedených plastov, triedeného skla (kontajnery a vrecia), triedených kovov, odvozu a prenájmu veľkoobjemových kontajnerov vrátane prevádzkovania zberného dvora, ktorý je vo vlastníctve mesta.

Mesto Revúca ako verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa služby pravidelné poskytovanie evidencie(mesačne) o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov.

Zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov bude vykonávaná podľa požiadaviek definovaných v platnom všeobecne záväznom nariadení Mesta Revúca (ďalej len,,Mesto alebo verejný obstarávateľ). Mesto bezplatne poskytne poskytovateľovi služby všeobecné záväzné nariadenia Mesta, popr. iné záväzné rozhodnutia Mesta týkajúce sa predmetu zmluvy. Poskytovateľ služby musí zabezpečiť ku dňu začatia výkonu činnosti všetky odberné miesta kontajnermi podľa pokynov verejného obstarávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 013-026022
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zmluva o poskytovaní služieb

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
Košická cesta 344
Rimavská Sobota
979 01
Slovakije
E-mail: brantnergemer@brantner.sk
NUTS-code: SK032
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Preskúmanie postupu je možné zrealizovať formou podania podnetu na preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z..

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019