Diensten - 122446-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Nevestino: Bewakingsdiensten

2019/S 053-122446

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Nevestino“ — YuZDP DP, gr. Blagoevgrad
2016275060195
ul. „Vladimir Poptomov“ No. 29, obsht. Nevestino, obl. Kyustendil
s. Nevestino
2595
Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Vasileva
Telefoon: +359 78551014
E-mail: dgsnevestino@abv.bg
Fax: +359 78551014
NUTS-code: BG415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uzdp.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/pr/478

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: териториално поделение на държавно предприятие
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Невестино“ за срок от 24 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително използване и поддържане, за нуждите на ТП „ДГС Невестино“ за срок от 24 месеца

„Избор на изпълнител за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Невестино”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Счетоводна каса и стая оръжейна в административната сграда на ТП „ДГС Невестино“, ул. „Владимир Поптомов“ № 29, обл. Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително използване и поддържане, за нуждите на ТП „ДГС Невестино“ за срок от 24 месеца

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021763
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ПО 03 4
Benaming:

Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително използване и поддържане, за нуждите на ТП „ДГС Невестино“ за срок от 24 месеца

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Саламандър — АСО“ ООД
113546751
ул. „Кракра“ № 38
Перник
2300
Bulgarije
Telefoon: +359 76604840
E-mail: salamandar@netbg.com
Fax: +359 76604840
NUTS-code: BG414
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019