Diensten - 122457-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Public relationsdiensten

2019/S 053-122457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_46282392
Pap Károly Utca 4-6.
Budapest
1139
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Módos István
Telefoon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nfp.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nfp.hu

I.1)Naam en adressen
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
EKRSZ_66054593
Batthyány Utca 132
Polgárdi
8154
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Bittmann Lilla
Telefoon: +36 22576194
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Fax: +36 22576195
NUTS-code: HU211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kdv.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kdv.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Önkormányzati társulás
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Hulladékgazdálkodás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 projekthez kapcsolódó PR

Referentienummer: EKR000761022018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79416000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Megbízási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” (KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72413000
79340000
79416000
79821000
79822500
79952000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás székhelye(8154 Polgárdi, Batthyány u.132.)ill. tagönkormányzatai közigazgatási területe,valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A 339/2014.(XII.19.) Korm.rendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program(továbbiakban: KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szüks. közbesz.eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.

Ennek megfelelően a jelen közbesz. eljárás tárgya:Megbízási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”(KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002)projekthez(Projekt) kapcs. PR és táj.i feladatok teljes körű ellátása az alábbiak szerint.

Mennyiség:

A Projekt keretében rendelkezésre álló tám.összegének megfelelően a táj.i tevékenység során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv”(továbbiakban: KTK2020)című dok. releváns előírásainak megfelelő,vonatkozó komm. csomag elemeit kell megvalósítani.

A kötelezően használandó arculati elemek leírását a KTK2020 tartalmazza, a komm. fel. a KTK2020 útmutatása szerint kell teljesíteni.

A Széchenyi2020 útmutató arculati kézikönyv”valamint a „Széchenyi2020 szerkeszthető arculati sablonok” című dok. elérhetők: http://palyazat.gov.hu/doc/25

A Projekt „Magas támogatási összegű projekt”.

A KD(Kommunikációs Terv)részletesen tart. az elvégzendő fel.azzal,hogy a KTK2020-ban található

Komm.(csel. terv készítése

Sajtóközl. kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelen. összegyűjtése

Sajtóközl. kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelen. összegyűjtése

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcs. tartalommal

Feladatok nem képezik a jelen közbesz. eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerz.részét. Az ajánlati árba ezek a projektelemek nem számítandók bele! AK érvénytelenné nyilvánítja azokat az aj.,melyek ezen előírásnak nem felelnek meg!

Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése: 237500 db

Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése: 1 db

Lakossági fórum: 2 db

Sajtónyilvános projektindító rendezvény szervezése: 1 db

Sajtónyilvános alapkőletétel: 3 db

A beruházás helyszínén"B"típusú tábla kihelyezése: 9 db

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcs.: 18 db

Közbenső rendezvények: 14 db

Komm. célra alkalmas fotósok. kész.: 8 db

Sajtónyilvános létesítmény átadó rendezvény: 3 db

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szerv.: 1 db

Eredménykomm. inf. anyagok, kiadványok készítése és lakossági terjesztése: 237500 db

A beruházás helyszínén"D" típusú tábla kihelyezése: 10 db

Egyéb vállalások-PR film kész: 1 db

A nyertes ATként szerződő félnek arra figyelemmel kell teljesítenie a megkötésre kerülő szerz-t,hogy az AKnek (Kedvezményezett)a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a környezettudatos rendezvény körülményekről,beleértve a szervezés,helyszínválasztás,ellátás,táj. körülményeit, lehetőség szerint a táj.hoz használt eszközöket is.Figyelemmel szüks. lenni arra,hogy a telj. magában foglal külső helyszínen megvalósított,a projekthez kapcs. helyszín bejárását is magába foglaló sajtónyilvános esemény-szervezést és lebonyolítást.A projekttáblák,szórólapok készítése,reklám-és szóró ajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a körny. tudatosságot.

AK a fejl. kapcs. nyilvános eseményeken és a komm.jában esélytudatosságot fejez ki,nem közvetít szegregációt,nem növeli a csop-ra vonatkozó előítéleteket.Ezt a telj. során a nyertes ATként szerződő félnek is figyelembe kell vennie.

A szerződés tárgyával kapcs. elvárásokat és paramétereket,valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerz. feltételeket részl. a KD részét képező dok., Komm. Terv és szerződésterv. tartalmazza

Amennyiben az AD bármelyik része valamilyen gyártmányú,típusú,eredetű dologra,eljárásra,védjegyre szabadalomra,tevékenységre,személyre, származásra,gyártási folyamatra való hiv,tart.,úgy AK az azzal egyenért.telj.úgy AK az azzal egyenértékű telj.is elfogadja a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: PR film minőségi többlet vállalás / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Környezetvédelmi szempontok érvényesítése / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-048029
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 projekthez kapcsolódó PR

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő döntése alapján az eljárás visszavonásra kerül.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019