Diensten - 122459-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Derby: Auditdiensten

2019/S 053-122459

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Futures Housing Group
PO Box 6458 Asher Lane, Ripley
Derby
DE5 3RE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8450948361
E-mail: procurementteam@futureshg.co.uk
NUTS-code: UKF

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.procuringourfutures.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA15821

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FH309 Internal and External Audit Services

Referentienummer: FH309
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Futures Housing Group (The Group) seeks to appoint an Internal and external audit practice(s) to work alongside its finance director and provide statutory financial auditing and tax advisory services.

The group has decided to invite tenders for the provision of internal and external audit services with effect from 1.4.2019 to enable it to meet its regulatory requirement by the financial year end and continue through to following years.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 507 900.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

External Audit Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF
Voornaamste plaats van uitvoering:

East Midlands.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Futures Housing Group (The Group) seeks to appoint an Internal and external audit practice(s) to work alongside its finance director and provide statutory financial auditing and tax advisory services.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Method statement / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Internal Audit Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF
Voornaamste plaats van uitvoering:

East Midlands.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The group has decided to invite tenders for the provision of internal and external audit services with effect from 1.4.2019 to enable it to meet its regulatory requirement by the financial year end and continue through to following years.

The group’s objectives for this tender are:

— secure a high quality audit partner(s) of internal and external audit services,

— ensure the appointed audit partner(s) is in place for 1.1.2019,

— appoint an audit partner(s) who will provide high standards of professional service,

— appoint an audit partner(s) who will provide excellent value for money,

— work with an audit partner(s) who will add value to our services.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Method statement / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-470574
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Internal Audit Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KPMG LLP
Floor 8, 15 Canada Square, Canary Wharf
London
E14 5GL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2073115767
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 900.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

External Audit Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BDO LLP
2 Snowhill
Birmingham
B46GA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7786198735
NUTS-code: UKG3
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Access to the tender documents is via www.procuringourfutures.co.uk only. Tender documents are not available direct from the Contracting Authority.

(MT Ref:215272)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Futures Housing Group
PO Box 6458 Asher Lane, Ripley
Derby
DE5 3RE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8450948361
E-mail: procurementteam@futureshg.co.uk

Internetadres: www.procuringourfutures.co.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019