Szolgáltatások - 122461-2019

15/03/2019    S53

Magyarország-Budapest: Kiadói szolgáltatások

2019/S 053-122461

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54226047
Postai cím: Alkotmány Utca 12. 3/21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petróné Varga Edit
E-mail: iroda@kmtg.hu
Telefon: +36 88328158
Fax: +36 88328158

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://kmtg.hu/

A felhasználói oldal címe: http://kmtg.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Irodalmi és kulturális kiadvány kiadása

Hivatkozási szám: EKR000805832018
II.1.2)Fő CPV-kód
79970000 Kiadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés irodalmi és kulturális kiadvány kiadására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 194 212 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79970000 Kiadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés irodalmi és kulturális kiadvány kiadására

Mennyiségi adatok: 40 alkalommal való megjelenés, példányszám: 230 000 példány/1 alkalom, - a kiadással érintett megyékben egyenlően elosztva. Megjelenés gyakorisága: minden héten 1 alkalom.

A nyertes ajánlattevő feladata az általa kiadott, papír alapú, nem „foglalkoztató” jellegű, illetve főprofil szerint nem háztartási feladatokkal kapcsolatos (pl. rejtvényújság, recept-, barkács-magazin), illetve nem bulvárorientált (ezek az előírások azt jelentik, hogy a sajtóterméknek mellékletet hordozó médiumnak tartalmában kapcsolódnia kell az emberek mindennapjaihoz; a szerzői tartalmaknak túlsúlyban kell lenniük a bulvár hírekkel szemben; a cikkeknek minél tágabb, a hétköznapi élet sok területét lefedő információt kell tartalmazniuk.) napi-, vagy hetilap - a továbbiakban: sajtótermék - mellékleteként az ajánlatkérő által megszerkesztett, irodalmi művekből és képzőművészeti alkotásokból álló kiadványnak, mint a sajtótermék irodalmi-kulturális mellékletének - a továbbiakban: kiadvány - kiadása, és annak a sajtótermékkel együtt való terjesztése.

Szerződéskötési feltétel: Szerződéskötési feltétel: a kiadványnak Mo-n,és min.9 megyében kell a sajtótermékkel együtt terjesztésre kerülni, azaz olyan sajtótermék(ek) tekintetében kell az ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában a 2010.évi CLXXXV. törvény 203. § 21a. pont szerinti kiadói jogosultságokkal és sajtótermékkel/sajtótermékekkel rendelkeznie, mely/melyek Magyarországon legalább 9 megyében megjelenik/megjelennek. Amennyiben a nyertes ajánlattevő több, mint 9 magyarországi megyében rendelkezik kiadói jogosultságokkal, lehetősége van az előírt példányszámot (230 000 példány/1 alkalom) 9 megyénél több megyében is - a kiadással érintett megyékben egyenlően elosztva - megjelentetni, a szerződéskötésnek csak az a feltétele, hogy a megadott példányszám legalább 9 magyarországi megyében megjelenjen, hogy az ajánlatkérő az eljárás tárgyával kapcsolatos célját - azaz a melléklet terjesztésével a kortárs magyar irodalmat és kultúrát népszerűsítse - a lehető legjobban érje el, hogy a kiadvány minél több megyébe és minél több olvasóhoz eljusson.

A sajtóterméknek/sajtótermékeknek a szerződéskötéskor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41. § (4) bekezdés h) pontja és 46. § szerint nyomtatott sajtótermékek nyilvántartásában szerepelnie/szerepelniük kell.

A kiadvány a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. § 6. pontja szerinti sajtóterméknek minősül.

A nyertes ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell a lap kiadói/alapítói jogaival, melyeket jelen eljárás tárgya nem érinti, azonban az ajánlatkérő a kiadvány/melléklet tekintetében nem ruházza át a sajtótermék nevének, tartalmának meghatározására és a kiadvány megszerkesztésére vonatkozó alapítói jogait a nyertes ajánlattevőre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 212-485497
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mediaworks Hungary Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74861442
Postai cím: Bécsi Út 122-124.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@mediaworks.hu
Telefon: +36 30/8170330
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 169 224 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 194 212 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti adatok: A nyertes ajánlattevő adószáma: 24785725-2-41. Az ajánlattevő adatai: Mediaworks Hungary Zrt. (cím:1034 Budapest, Bécsi út 122-124., adószám: 24785725-2-41)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/03/2019