Diensten - 122478-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Płock: Reinigingsdiensten

2019/S 053-122478

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
pl. Celebry Papieskiej 1
Płock
09-400
Polen
Contactpersoon: Julia Ziemlewska
Telefoon: +48 243672686
E-mail: zamowienia@mosirplock.pl
Fax: +48 243672696
NUTS-code: PL923

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mosirplock.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock Sp. z o.o. - hala Orlen Arena

Referentienummer: 1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Poprzez usługę utrzymania czystości w hali Orlen Arena należy rozumieć kompleksową usługę sprzątania budynku hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena (adres obiektu: pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock) czyli całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy; profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe; stosowanie własnych, profesjonalnych maszyn, urządzeń oraz środków chemicznych, konserwujących i zapachowych. Zamawiający wymaga, stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy. Termin realizacji: od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.3.2019 r. do dnia 29.2.2020 r. Więcej informacji nt. opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 351 725.64 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL923
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock Sp. z o.o. - hala Orlen Arena. Więcej informacji Dział II SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.3.2019 r. do dnia 29.2.2020 r.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 009-016748
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
A&C Arkadiusz Chrzanowski
ul. Jana Pawła II 33a/50
Płock
09-410
Polen
Telefoon: +48 606926666
E-mail: adam@ekodom.com.pl
NUTS-code: PL923
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 351 725.64 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 808.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019