Diensten - 122487-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Technische ontwerpdiensten

2019/S 053-122487

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Powiat Wrocławski
ul. Kościuszki 131
Wrocław
50-440
Polen
Contactpersoon: Grażyna Owczarek
Telefoon: +48 717221700
E-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
Fax: +48 717221706
NUTS-code: PL518

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.powiatwroclawski.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Przebudowa drogi powiatowej 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 w obrębie m. Karwiany-Komorowice

Referentienummer: SP.ZP.272.82.2018.II.DT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A – 4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zadanie składa się z 3 etapów:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności;

Etap II – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz wyniesienie punktów geodezyjnych w terenie;

Etap III – nadzór autorski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i wymagania stawiane Wykonawcy zostały zawarte w Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 5.1. do SIWZ. Sposób realizacji zamówienia, odbiór przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności za przedmiot zamówienia, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4.1. do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 163 000.00 PLN / Hoogste offerte: 263 000.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL518
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A – 4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zadanie składa się z trzech etapów:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności;

Etap II – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz wyniesienie punktów geodezyjnych w terenie;

Etap III – nadzór autorski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i wymagania stawiane Wykonawcy zostały zawarte w Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 5.1. do SIWZ. Sposób realizacji zamówienia, odbiór przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności za przedmiot zamówienia, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4.1. do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dodatkowe kryterium oceny ofert:

Cena - 60 pkt.

Doświadczenie projektanta branży drogowej - 40 pkt.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-528147
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arteria s.c. Infrastruktura Drogowa, Sebastian Celary, Zbigniew Reguła
ul. Żwirki i Wigóry 1/2
Nysa
48-304
Polen
NUTS-code: PL518
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 211 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019