Diensten - 122504-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santiago de Compostela: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting

2019/S 053-122504

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Santiago de Compostela
P-1507900-G
C/ Salvador Allende, 6
Santiago de Compostela
15705
Spanje
Telefoon: +34 981543033
E-mail: contratacion@santiagodecompostela.gal
Fax: +34 981542304
NUTS-code: ES111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.santiagodecompostela.gal

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conservación, mantenimiento y reparación de los pavimentos en viales municipales, excluido almendra (lotes I, II y III)

Referentienummer: 73/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato administrativo para la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de los pavimentos en viales municipales, excluido el ámbito del recinto intramuros de la Ciudad Histórica (lote I: Viarios con pavimentos asfálticos; lote II: Viales con pavimentos no asfálticos; y lote III: Viales sin pavimentos de rodaje específicos).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 826 446.26 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viales con pavimentos asfálticos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
Voornaamste plaats van uitvoering:

E-15705, Santiago de Compostela (A Coruña).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato administrativo para la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de pavimentos en viales municipales, excluido el ámbito del recinto intramuros de la Ciudad Histórica (lote I: Viales con pavimentos asfálticos; lote II: Viales con pavimentos no asfálticos; y lote III: Viales sin pavimentos de rodaje específicos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios materiales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios personales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Ejecución de los trabajos / Weging: 15
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viales con pavimentos no asfálticos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
Voornaamste plaats van uitvoering:

E-15705, Santiago de Compostela (A Coruña).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato administrativo para la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de pavimentos en viales municipales, excluido el ámbito del recinto intramuros de la Ciudad Histórica (lote I: Viales con pavimentos asfálticos; lote II: Viales con pavimentos no asfálticos; y lote III: Viales sin pavimentos de rodaje específicos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios materiales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios personales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Ejecución de los trabajos / Weging: 15
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viales sin pavimentos de rodaje específicos

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
Voornaamste plaats van uitvoering:

E-15705, Santiago de Compostela (A Coruña).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato administrativo para la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de pavimentos en viales municipales, excluido el ámbito del recinto intramuros de la ciudad histórica (lote I: Viales con pavimentos asfálticos; lote II: Viales con pavimentos no asfálticos; y lote III: Viales sin pavimentos de rodaje específicos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios materiales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios personales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Ejecución de los trabajos / Weging: 15
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-379531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 73/18
Perceel nr.: I, II y III
Benaming:

Conservación, mantenimiento y reparación de los pavimentos en viales municipales, excluido almendra (lotes I, II y III)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Obras y Viales de Galicia, S. L.
B-15608193
Parque Empresarial de Sigüeiro, parcela 56-A
Oroso
15688
Spanje
Telefoon: +34 981690842
E-mail: oviga@oviga.es
Fax: +34 981691122
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 826 446.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
Telefoon: +34 3491319
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Fax: +34 3491441
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 días hábiles.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Contratación y Servicios Comunitarios
C/ Salvador Allende, 6
Santiago de Compostela
15705
Spanje
Telefoon: +34 981543033
E-mail: contratacion@santiagodecompostela.gal
Fax: +34 981542304

Internetadres: www.santiagodecompostela.gal

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019