Diensten - 122512-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2019/S 053-122512

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
16054368
Prin D.R.D.P. — Constanța — Str. Prelungirea Traian f.n.
Constanța
900714
Roemenië
Contactpersoon: Departamentul Achiziții — Serviciul Achiziții
Telefoon: +40 241581147
E-mail: net@drdpct.ro
Fax: +40 241584371
NUTS-code: RO223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.drdpct.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Servicii de reparații și ITP la autovehicule cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone — Lot 1 și servicii de reparații și ITP la remorci — Lot 2” — D.R.D.P. — Constanța

Referentienummer: 16054368/2018/308Ct
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de reparatii si ITP la autovehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone — Lot 1 si servicii de reparatii si ITP la remorci — Lot 2 — acord-cadru 24 luni. Valoare maxima acord-cadru — 2 296 830,45 RON fara TVA, din care:

— Lot 1 — 2 238 920,90 RON,

— Lot 2 — 57 909,55 RON.

Valoare minima acord-cadru:

— Lot 1 — 1 970 527,74 RON,

— Lot 2 — 44 149,06 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent:

— Lot 1 — 1 119 460,45 RON,

— Lot 2 — 28 954,78 RON.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent:

— Lot 1 — 985 263,87 RON,

— Lot 2 — 22 074,53 RON.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente in cadrul acordului-cadru, pentru fiecare lot in parte.

Cantitatile minime si maxime aferente acordurilor-cadru cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietele de sarcini.

A) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Servicii de reparații și ITP la autovehicule cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile subunitatilor D.R.D.P. — Constanta aflate in judetele Constanta si Tulcea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparatii si ITP la autovehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, in conditiile caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Promptitudinea onorarii comenzilor emise de autoritatea contractanta, exprimat in număr de zile / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — servicii de reparații și ITP la remorci

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teritoriul judetelor Constanta, Calarasi, Ialomita, Braila si Tulcea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparatii si ITP la remorci, conform conditiilor tehnice ale caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Promptitudinea onorarii comenzilor emise de autoritatea contractanta, exprimat in număr de zile / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departamentul Juridic — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța
Str. Prelungirea Traian f.n.
Constanța
900716
Roemenië
Telefoon: +40 241581147
E-mail: net@drdpct.ro
Fax: +40 241584371

Internetadres: www.drdpct.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019