Diensten - 122531-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Villa San Pietro: Maatschappelijke diensten

2019/S 053-122531

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comune di Villa San Pietro
Piazza San Pietro 6
Villa San Pietro
09010
Italië
Contactpersoon: Dott.ssa Cristiana Floris
Telefoon: +39 07090770113
E-mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it
Fax: +39 070907419
NUTS-code: ITG27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.villasanpietro.ca.it

Adres van het kopersprofiel: www.plusareaovest.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta informatizzata per la gestione del servizio «Pro sa familia» rivolto alle famiglie, minori e giovani. CIG: 77317845FF

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento per la gestione del servizio centro per la famiglia denominato «Pro sa familia».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 365 423.36 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L’appalto ha per oggetto l’affidamento per la gestione del servizio centro per la famiglia denominato «Pro sa familia», da attuarsi nei Comuni del Plus Area Ovest.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: offerta economica / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 002-002011
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Procedura aperta informatizzata per la gestione del servizio «Pro sa familia» rivolto alle famiglie, minori e giovani. CIG: 77317845FF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cooperativa sociale Koinos
Viale Rinascita 28
Sanluri
09025
Italië
NUTS-code: ITG2B
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cooperativa sociale Anteros
Via Serri 26
Sinnai
09048
Italië
NUTS-code: ITG27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 365 423.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 363 511.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italië
Telefoon: +39 070679751
Fax: +39 07067975230
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

TAR Sardegna — art. 204.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019