Diensten - 122537-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rouen: Helpdesk- en ondersteuningsdiensten

2019/S 053-122537

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Rouen
26760045000014
2 rue de Germont
Rouen
76005
Frankrijk
Telefoon: +33 235079810
E-mail: ccas-direction@rouen.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mpe76.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.mpe76.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de prestation de service de téléassistance complète accessible aux personnes âgées et handicapées

Referentienummer: 18ccas04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72253000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de prestation de service de téléassistance complète (abonnements, mise à disposition de matériel, échange standard, centrale d'écoute 24 h/24 et 7 j/7) accessible aux personnes âgées et handicapées à domicile sur le périmètre du groupement de commandes. Groupement de commandes entre les Centres communaux d'action sociale (CCAS) de Belbeuf, Bihorel, Franqueville-Saint-Pierre, Saint-Aubin-Celloville, Saint-Léger du Bourg Denis et Rouen soumis aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 procédure d'appel d'offre ouverte soumise aux dispositions de l'article 25-I-1º du décret nº 2016-360 marché de prestations de services prix unitaires.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
33196100
35125000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de prestation de service de téléassistance complète (abonnements, mise à disposition de matériel, échange standard, centrale d'écoute 24 h/24 et 7 j/7) accessible aux personnes âgées et handicapées à domicile sur le périmètre du groupement de commandes. Groupement de commandes entre les Centres communaux d'action sociale (CCAS) de Belbeuf, Bihorel, Franqueville-Saint-Pierre, Saint-Aubin-Celloville, Saint-Léger du Bourg Denis et Rouen soumis aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 procédure d'appel d'offre ouverte soumise aux dispositions de l'article 25-I-1º du décret nº 2016-360 marché de prestations de services prix unitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Optimisation du délai d'intervention en cas de panne en dehors des heures d'ouverture du service téléassistance du CCAS de Rouen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-524059
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Europ Téléassistance
1 Promenade de la Bonnette
Gennevilliers
92230
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76000
Frankrijk
Telefoon: +33 232081270
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Fax: +33 232081271
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76000
Frankrijk
Telefoon: +33 232081270
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Fax: +33 232081271
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019