Diensten - 122544-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Sorrento: Diensten voor afvalrecycling

2019/S 053-122544

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina per conto del Comune di Sant’Agnello
Piazza Sant’Antonino 1
Sorrento
Italië
Telefoon: +39 0815335306
E-mail: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
NUTS-code: ITG28

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.sorrento.na.it

Adres van het kopersprofiel: www.comune.sant-agnello.na.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operazioni di recupero della frazione organica derivante da raccolta differenziata relativa alle varie tipologie di rifiuti interessate dal CER 20.01.08 presso impianto autorizzato

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90514000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione delle operazioni di recupero della frazione organica derivante da raccolta differenziata relativa alle varie tipologie di rifiuti interessate dal CER 20.01.08 presso impianto autorizzato.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione delle operazioni di recupero della frazione organica derivante da raccolta differenziata relativa alle varie tipologie di rifiuti interessate dal CER 20.01.08 presso impianto autorizzato.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 159-364784
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Operazioni di recupero della frazione organica derivante da raccolta differenziata relativa alle varie tipologie di rifiuti interessate dal CER 20.01.08 presso impianto autorizzato

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Campania
Napoli
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019