Diensten - 122556-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Delft: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 053-122556

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Technische Universiteit Delft
27364265 0001
Stevinweg 1
Delft
2628 CN
Nederland
Contactpersoon: Marjanne Tjaberings
Telefoon: +31 152788577
E-mail: procurement@tudelft.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tudelft.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=104516

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tekenwerkzaamheden & technisch informatiebeheer terrein en infrastructuur TU Delft

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De TU Delft heeft als doel om door middel van gunning een raamovereenkomst te sluiten met 1 leverancier voor het uitvoeren van tekenwerkzaamheden & technisch informatiebeheer van het terrein en bijbehorende infrastructuur.

De opdracht bestaat uit:

Uitvoeren van technisch tekenwerk met betrekking tot het terrein en bijbehorende infrastructuur;

Operationeel technisch informatiebeheer met betrekking tot het terrein en bijbehorende infrastructuur;

Advisering op gebied van teken- en beheerapplicaties, tekenwijzen en technisch informatiebeheer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De TU Delft heeft als doel om door middel van gunning een raamovereenkomst te sluiten met 1 leverancier voor het uitvoeren van tekenwerkzaamheden & technisch informatiebeheer van het terrein en bijbehorende infrastructuur.

De opdracht bestaat uit:

Uitvoeren van technisch tekenwerk met betrekking tot het terrein en bijbehorende infrastructuur;

Operationeel technisch informatiebeheer met betrekking tot het terrein en bijbehorende infrastructuur;

Advisering op gebied van teken- en beheerapplicaties, tekenwijzen en technisch informatiebeheer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op uitvoering technisch tekenwerk en operationeel technisch informatiebeheer / Weging: 30 punten
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op advisering met betrekking tot technisch tekenwerk en operationeel informatiebeheer / Weging: 20 punten
Kwaliteitscriterium - Naam: Inrichting werkprocessen / Weging: 20 punten
Prijs - Weging: 30 punten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-474981
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HaskoningDHV Nederland BV
Laan 1914 35
Amersfoort
3818 EX
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019