Diensten - 122617-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Piaseczno: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2019/S 053-122617

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
Piaseczno
05-500
Polen
Telefoon: +22 7017654
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Fax: +22 7017692
NUTS-code: PL913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.piaseczno.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno".

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot Zamówienia składa się z 4 części i obejmuje:

1) Wykonanie prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na terenach, będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 1).

2) Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 2).

3) Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew oraz krzewów na terenach leśnych, będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 3).

4) Wykonanie prac związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją i zakładaniem zieleni na terenach parków, skwerów i zieleńców będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 921 876.03 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

"Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno".

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Piaseczno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją i zakładaniem zieleni na terenach parków, skwerów i zieleńców będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 4).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania koszenia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wykonania grabienia wiosennego / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-569544
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją i zakładaniem zieleni na terenach parków, skwerów i zieleńców będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AG-Complex
ul. Płytowa 14
Warszawa
03-046
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 949 943.21 PLN / Hoogste offerte: 1 158 694.93 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019