Diensten - 122630-2018

20/03/2018    S55    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Cork: Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw

2018/S 055-122630

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ervia
Nationaal identificatienummer: IE3191327JH
Postadres: PO Box 900, Webworks, Eglinton Street
Plaats: Cork
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Co.Cork
Land: Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
E-mail: tenders@ervia.ie
Telefoon: +353 214239506

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ervia.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.etenders.gov.ie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

INTERREG SWELL WW consultancy services

Referentienummer: 17/201
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90713100 Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Shared Waters Enhancement and Loughs Legacy (SWELL) project is supported by the European Union’s INTERREG VA Programme, managed by the Special EU Programmes Body. The SWELL project’s aim is to improve the water quality, within the shared waters of Carlingford Lough and Lough Foyle. Through strategic catchment investigations and modelling, the SWELL project is planned to deliver optimised, sustainable capital upgrades to wastewater assets. Preliminary solutions have been identified including works at Omeath in County Louth, and Lifford, Killea and Castlefinn in County Donegal; these are known as the “Primary Sites”, where the locations having the greatest negative impact on water quality — in advance of assessments confirming this. “Reserve Sites” at Carlingford, Carrigans and Muff have also been identified; these are back-up locations should the primary sites not prove to qualify. Refer to ITT document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252127 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71800000 Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
72242000 Maken van ontwerp modellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Louth and Donegal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Shared Waters Enhancement and Loughs Legacy (SWELL) project is supported by the European Union’s INTERREG VA Programme, managed by the Special EU Programmes Body. The SWELL project’s aim is to improve the water quality, within the shared waters of Carlingford Lough and Lough Foyle. Through strategic catchment investigations and modelling, the SWELL project is planned to deliver optimised, sustainable capital opgrades to wastewater assets. Refer to ITT document.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 62
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Swell Project
II.2.14)Nadere inlichtingen

Documents are available to all candidates who register their interest through e-tenders. All queries for clarification must be submitted via email to tenders@ervia.ie

The tender must be completed and returned to the address detailed in the attached document not later than 12:00 (local time) 25.4.2018.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Refer to tender documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Requests to participate may be submitted by single entities or by groups of service providers. A group will not be required to convert into a specific legal form in order to submit a request to participate, but may if the Contracting Entity considers it necessary to ensure that the contract is carried out to its satisfaction, be required to do so prior to award of the contract. The Contracting Entity also reserves the right to contract with each member of the group on the basis of joint and several liability, or with one member of the group as a main contractor with a number of subcontractors or on any other basis as the Contracting Entity considers appropriate.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Iers
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documents are available to all candidates who register their interest through e-tenders. All queries for clarification must be submitted via email to tenders@ervia.ie

The tender must be completed and returned to the address detailed in the attached document not later than 12:00 (local time) 25.4.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: High Court Central Office, Four Courts, Inns Quay
Plaats: Dublin
Land: Ierland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Telefoon: +35 318886000

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please refer to Statutory Instrument 131 of 2010, European Communities (Award of Contracts by Utility Undertaking) (Review Procedures) Regulations 2010 (and in particular Regulation 7 and 10(2)).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/03/2018