Diensten - 122633-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2019/S 053-122633

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Timișoara
300030
Roemenië
Contactpersoon: Serviciul Achiziții Publice — Corina Coroian
Telefoon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariatm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat în Timișoara, Str. Burebista [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 14756536_2018_PAAPD1039462
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat in Timisoara, Str. Burebista nr. 5” cod unic de identificare:14756536_2018_PAAPD1039462, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 900.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79933000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cinematograful Dacia — Timisoara Str. Burebista nr. 5, la sediul autoritatii contractante sau la sediul prestatorului (dupa caz).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat in Timisoara, Str. Burebista nr. 5” cod unic de identificare:14756536_2018_PAAPD1039462, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.

In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, astfel:

I. Expertiza + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I);

II. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor + Proiect pentru organizare execuţie lucrări inclusiv proiect pentru obţinerea Autorizaţiei de construire + Proiect Tehnic de execuţie + Detalii de execuţie + Caiet de sarcini + Plan SSM + Deviz martor + As build + Audit Energetic;

III. Asistenţă de specialitate din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii achizitiei lucrarilor de execuţie şi pe perioada execuţiei lucrărilor.

Documentaţia se va elabora în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-482435
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28
Benaming:

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat în Timișoara, Str. Burebista nr. 5”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Graphic Space
RO36748860
Calea Martirilor 1989 nr. 62
Timișoara
300776
Roemenië
Telefoon: +40 730009330
E-mail: office@brainlog.ro, tehnic@brainlog.ro
NUTS-code: RO424
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 744.54 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Roemenië
Telefoon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internetadres: www.primariatm.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019