Diensten - 122652-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Schoonmaken van kantoren

2019/S 053-122652

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London and Quadrant Housing Trust
30441R
One Kings Hall Mews, Lewisham
London
SE13 5JQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3004569998
E-mail: procurement@lqgroup.org.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lqgroup.org.uk

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/lqgroup

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cleaning Services

Referentienummer: FAC00112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

London and Quadrant Housing Trust has a requirement for cleaning contractor to provide cleaning services to various corporate buildings and sites in and around the London area. The 2 corporate offices are located in Sidcup Kent and Stratford East London, the 7 Neighbourhood offices are located in various areas of London including Barking Slough Wandsworth Lewisham and Southgate.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
Voornaamste plaats van uitvoering:

In and around the London area.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cleaning services are required to 2 corporate offices at Stratford and Sidcup, and 7 Neighbourhood offices in various parts of London.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
London and Quadrant Housing Trust
29-35 West Ham Lane
Stratford
E15 4PH
Afghanistan
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
London and Quadrant Housing Trust
One Kings Hall Mews, Lewisham
London
SE13 5JQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3004569998
E-mail: procurement@lqgroup.org.uk

Internetadres: https://www.lqgroup.org.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019