29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 122653-2021

12/03/2021    S50

Polska-Bytom: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 050-122653

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
E-mail: therdzina@srk.com.pl
Tel.: +48 323513300
Faks: +48 323513584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo – likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa nowej pompowni głównego odwadniania na poz. 774 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Centrum”

Numer referencyjny: ZP-C-0010/20-1
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Budowa pompowni głównego odwadniania na poz. 774 m – etap I, etap II”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Centrum”.

Zakres rzeczowy zamówienia dla poszczególnych etapów realizacji zadania został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ, oraz dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami stanowiącej integralną część SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 15 284 552.75 PLN / Najdroższa oferta: 23 975 609.76 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232200 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45255500 Roboty wiertnicze i górnicze
45221200 Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SRK S.A., Oddział KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

„Budowa pompowni głównego odwadniania na poz. 774 m – etap I, etap II”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Centrum”. Etap I – Branża górnicza i etap I – Branża energomechaniczna, etap II – Branża energomechaniczna.

Szczegółowy opis został ujęty w załączniku nr 2 do SIWZ, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:

— wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

— zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm pod...

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-331516
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Budowa nowej pompowni głównego odwadniania na poz. 774 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Centrum”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Recycling Logo sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 2
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-709
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sevitel sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Leopolda 29
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 40-189
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hutpol sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szczęść Boże 21a
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dominex sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Metalowców 3c
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 15 284 552.75 PLN / Najdroższa oferta: 23 975 609.76 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który:

1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp;

2. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 370 000,00 PLN (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Zmiany w umowie szczegółowo opisane w paragrafie 19 projektu umowy.

Wykonana wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa poniżej:

— JEDZ,

— oświadczenie dotyczące wadium – załącznik nr 2 do druku „Formularz ofertowy”,

— kopię certyfikatu systemu zarządzania jakością w spawalnictwie PN-EN ISO 3834-2 oraz kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego zakład do wykonywania konstrukcji stalowych klasy 1 wg normyPN-M-69008,

— kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg grupy norm9001. Kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg grupy norm 18000,

— oświadczenie wykonawcy o zastosowaniu produktów równoważnych – załącznik nr 3 do druku „Formularz ofertowy”,

— oświadczenie wykonawcy o zastosowaniu produktów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zamawiającego – załącznik nr 4 do druku „Formularz ofertowy”,

— oświadczenie w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – załącznik nr 5 do druku „Formularz ofertowy”.

Oświadczenie wykonawcy dotyczące minimalnego wynagrodzenia – załącznik nr 6 do druku „Formularz ofertowy”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Przepisy art. 180–198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Adres internetowy: www.srk.com.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2021