Diensten - 122654-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Środa Śląska: Straatreinigings- en veegdiensten

2019/S 053-122654

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Środa Śląska
pl. Wolności 5
Środa Śląska
55-300
Polen
Contactpersoon: Bożena Starzewska, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 713960757
E-mail: wzp.kierownik@srodaslaska.pl
Fax: +48 713960720
NUTS-code: PL518

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.srodaslaska.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oczyszczanie dróg gminnych

Referentienummer: WZP 271.1-70/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres rzeczowy dla części I obejmuje:

— chodniki i place na terenie miasta Środa Śl. oczyszczane 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku), ulice oczyszczane mechanicznie 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),

— chodniki i place na terenie miasta Środa Śl. oczyszczane 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), ulice oczyszczane mechanicznie 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek),

— chodniki i place na terenie miasta Środa Śl. oczyszczane 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek), ulice oczyszczane mechanicznie raz w tygodniu (środa),

— ulice, chodniki i place na terenie miasta Środa Śl. oczyszczane raz w tygodniu (środa),

— porządkowanie tzw. dzikich wysypisk wraz z zagospodarowaniem odpadów na terenie Gminy,

— ulice, chodniki i place na terenie miasta Środa Śl. do sprzątania luzu śmieciowego w soboty, niedziele i dni świąteczne i opróżnianie koszy ulicznych

Zakres rzeczowy dla części II

Oczyszczanie ulic, chodników i placów na terenie gminy Środa Śl. wg zlecenia.

Zakres rzec...

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 271 007.84 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oczyszczanie chodników, placów i jezdni w dni robocze

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Środa Śląska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oczyszczanie chodników, placów i jezdni w dni robocze:

1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów, które polega na:

— usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody zwierzęce i ptasie, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników (wraz z nawierzchnią dojść dla pieszych) parkingów i placów,

— ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki, Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc,

— ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych, uschnięte chwasty należy usunąć),

— mechanicznym, ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów (przy stosowaniu środków chemicznych,uschnięte chwasty należy usunąć),

— pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów drzew rosnących w obrębie w chodników,

— opróżnianie koszy na śmieci zgodnie z załącznikami i uprzątnięcie terenu w promieniu 5 m wokół koszy

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprzęt / Weging: 23
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Ubrania robocze / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oczyszczanie ulic, chodników i placów na terenie gminy Środa Śl. wg zlecenia.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Środa Śląska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów, które polega na:

Usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, psie i ptasie odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników parkingów i placów, ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc.

Ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach

Mechanicznym, ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów,pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów drzew rosnących w obrębie w chodników.

2. Oczyszczanie jezdni, które polega na:

Usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań i wysepkami, ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach

Ręcznym oczyszczaniu ulic, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc.

Długość poniektórych jezdni w mb. jest pomniejszona o średnią ilość pojazdów parkujących wzdłuż tych jezdni 3. Opróżnianie koszy na śmieci na zlecenie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprzęt / Weging: 23
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Ubrania robocze / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oczyszczanie ulic, chodników i placów na terenie gminy Środa Śl. wg zlecenia.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Środa Śląska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów, które polega na:

Usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, psie i ptasie odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników parkingów i placów, ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc.

Ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach

Mechanicznym, ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów, pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów drzew rosnących w obrębie w chodników.

2. Oczyszczanie jezdni, które polega na:

Usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań i wysepkami, ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach

Ręcznym oczyszczaniu ulic, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc.

Długość poniektórych jezdni w mb. jest pomniejszona o średnią ilość pojazdów parkujących wzdłuż tych jezdni 3. Opróżnianie koszy na śmieci na zlecenie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprzęt / Weging: 23
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Ubrania robocze / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dnia 15.1.2019 roku o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia. Postępowanie dot. części 3 zostało unieważnione. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: WZP 271.1-70/18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10
Bielany Wrocławskie
55-040
Polen
NUTS-code: PL518
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 719 852.22 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587802
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587802
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019