Diensten - 122660-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sunderland: Telefoon- en datatransmissiediensten

2019/S 053-122660

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gentoo Group
Emperor House, 2 Emperor Way, Doxford International Business Park
Sunderland
SR3 3XR
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Andrea Walshaw
Telefoon: +44 1915255000
E-mail: andrea.walshaw@gentoogroup.com
NUTS-code: UKC23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gentoogroup.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Housing
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Managed Service Provision of Mobile Communications

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Managed service provision of mobile communications. The purpose of this tender process is to select a managed service provider for the supply, support, management and administration of all Gentoo mobile telephony and mobile broadband delivery. Gentoo are looking for a partner who can provide the above services, but also support the organisation as it looks to enhance its mobile services to its employee base (including lone workers).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 780 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sunderland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Managed service provision of mobile communications.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Financial / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Quality / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-470346
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 20
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Social Telecoms
Unit 4 Hartley Business Centre, 272-284 Monkmoor Road
Shrewsbury
SY2 5ST
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKC23
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249 894.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

The closing date for receipt of submissions is 21.11.2018 @ 16:00.Please allow yourself plenty of time to respond, especially if you have been asked to upload documents.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=383421788

GO Reference: GO-2019313-PRO-14363372

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gentoo Group Ltd
Emperor House, 2 Emperor Way, Doxford International Business Park
Sunderland
SR3 3XR
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1915255000
E-mail: simon.walker@gentoogroup.com
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Gentoo Group Ltd
Emperor House, 2 Emperor Way, Doxford International Business Park
Sunderland
SR3 3XR
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1915255000
E-mail: simon.walker@gentoogroup.com
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gentoo Group Ltd
Emperor House, 2 Emperor Way, Doxford International Business Park
Sunderland
SR3 3XR
Verenigd Koninkrijk
E-mail: simon.walker@gentoogroup.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019