Diensten - 122683-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Reparatie en onderhoud van medische uitrusting

2019/S 053-122683

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
Bydgoszcz
85-796
Polen
Contactpersoon: Bożena Dzierżawska
Telefoon: +48 523743208
E-mail: zamowienia@co.bydgoszcz.pl
Fax: +48 53743301
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.co.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: www.co.bydgoszcz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki

Referentienummer: 266/P/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50421000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 398 444.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czasokres przejęcia pełnej obsługi zaplecza aparaturowego i sprzętowego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-018909
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PPPUIHE NOWEL Dariusz Nowicki
A. Grzymały Siedleckiego 21/6
Bydgoszcz
85-868
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
U.W. Józef Karaszewski
ul. Białogardzka 6/65
Bydgoszcz
85-808
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
P.W. ASTAT Jacek Czuczejko,
Strzelce Dolne 18D
Bydgoszcz
86-022
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
P.W. EL-FON Filip Krajewski,
Różana 7
Tryszczyn
86-011
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
P.W. TECH-NAT Bartłomiej Ciborowski
Łowin 12
Pruszcz
86-120
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CIS-TECH Andrzej Cisowski,
Gersona 7/30
Bydgoszcz
85-305
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NIXUS Development Nicholas Leszek Piotrowski
Topazowa 4
Bydgoszcz
85-790
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TechKol Krzysztof Kolasiński,
Moczarowa 7
Osielsko
86-031
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INFOTECH Tomasz Czyżewski
ul. Włocławska 80
Bądkowo
87-704
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 459 349.59 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 398 444.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019