Diensten - 122689-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Reinigingsdiensten van tanks en reservoirs

2019/S 053-122689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
5022959000
Dunajska cesta 106
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: nina.witwicky@zrsbr.si, Nina Witwicky
Telefoon: +386 15897335
E-mail: nina.witwicky@zrsbr.si
Fax: +386 15897347
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zrsbz.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Javno naročilo za čiščenje rezervoarjev v skladiščih naftnih derivatov in odvoz odpadkov iz skladišč na uničenje

Referentienummer: 2015-131
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90913000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je čiščenje rezervoarjev v skladiščih naftnih derivatov in odvoz odpadkov iz skladišč na uničenje.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 483 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90913000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Naftna skladišča Zavoda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Javno naročilo za čiščenje rezervoarjev v skladiščih nafntih derivatov in odvoz odpadkov iz skladišč na uničenje.

Oddaja naročil po okvirnem sporazumu za obdobje 1.1.2018 do 31.3.2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 107-194659
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ekorel, ekološke storitve, d.o.o.
2229447000
Laze 18A
Kranj
4000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nafta Strojna, proizvodnja kovinskih konstrukcij d.o.o.
1722131000
Mlinska ulica 5
Lendava - Lendva
9220
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Petrol, slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
5025796002
Dunajska cesta 50
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 918.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 517.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Dunajska cesta 106
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019